Lidé se nejvíc zajímají o „evropské“ důchody

Praha 31. 1. 2008

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2007 celkem 182 297 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS. Průměrně tak zaměstnanci ČSSZ vyřizovali 15 191 podání měsíčně, což v porovnání s rokem 2006 znamená nárůst o 7 %. Tehdy se jednalo o 14 111 úkonů měsíčně.

Nejvíc podání - 63 423 - se loni týkalo důchodů. V meziročním srovnání se jedná téměř o 5% nárůst. V roce 2006 se důchodů týkalo 60 275 podání. Dále se lidé v roce 2007 zajímali o příslušnost k právním předpisům, v této souvislosti ČSSZ řešila celkem 60 622 podání. Co se týče peněžitých dávek v nemoci a mateřství, ČSSZ provedla celkem 23 317 úkonů.

V roce 2007 se o sociální zabezpečení v souvislosti s Evropskou unií nejvíc zajímali klienti ČSSZ ze Středočeského kraje - průměrně víc než 1 166 úkonů měsíčně, z Brna - 878 úkonů měsíčně a z Prahy - 813 úkonů. Na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice informace podávají odborně a jazykově vyškolení zaměstnanci.

Ve sledovaném období roku 2007 převažovaly dotazy (98 712) nad žádostmi (66 798). Nejvíc žádostí souviselo s posouzením příslušnosti k právním předpisům – klienti se na příslušná pracoviště ČSSZ obraceli proto, že chtěli vystavit evropské formuláře potvrzující účast v českém systému sociálního a zdravotního pojištění. To se týkalo zejména vyslání pracovníků, souběžné činnosti ve dvou nebo více členských státech a mezinárodní kamionové dopravy.

Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které v praxi pro migrující pracovníky znamenají:

  • Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.
  • Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště.
  • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, že pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.
  • Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoli jiného členského státu.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít v informačních letácích, které ČSSZ vydala. Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/.Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií v roce 2007

 

Úkony celkem**

PPP*

PDNM*

Důchody

E-formuláře potvrzované ČSSZ mimo žádosti o PPP, PDNM a o důchod

Leden

15 705

4 703

1 840

5 078

1 950

Únor

14 923

4 349

1 930

5 488

1 548

Březen

15 537

5 067

2 037

5 356

1 470

Duben

15 359

5 390

1 963

5 253

1 291

Květen

15 976

5 383

1 880

5 566

1 565

Červen

14 938

5 039

1 732

5 518

1 277

Červenec

15 177

5 553

1 843

5 103

1 262

Srpen

15 116

5 088

1 899

5 203

1 424

Září

14 178

4 696

1 844

5 180

1 182

Říjen

17 140

6 010

2 321

5 697

1 434

Listopad

15 808

5 337

2 137

5 583

1 267

Prosinec

12 225

4 007

1 891

4 373

927

Celkem

182 297

60 622

23 317

63 423

16 787

Vysvětlivky:
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody) a nespecifikované jiné.
E-formuláře jsou tiskopisy, jimiž si instituce členských států sdělují potřebné údaje, osvědčují data a nebo slouží jako žádosti pro uplatnění nároku na dávku.