Výběr pojistného se daří, pohledávky se snižují

Praha 7. 1. 2008

Úspěšný výběr pojistného v roce 2007 Českou správou sociálního zabezpečení způsobil nižší deficit státního rozpočtu. Tedy vylepšil bilanci daňových příjmů, jak nedávno oznámilo Ministerstvo financí. ČSSZ totiž vybrala vyšší částku než měla rozpočtovými ukazateli předepsáno, a to o víc než 10 miliard Kč. Vybírat pojistné na téměř 100 % se České správě sociálního zabezpečení daří dlouhodobě. Kumulovaná vybraná částka na pojistném od roku 1993 byla ke 30. září 2007 celkem cca 3 biliony Kč. Každoročně přitom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení vybrané Českou správou sociálního zabezpečení tvoří víc než třetinu příjmů státního rozpočtu.

Celkové pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení byly ke 30. září 2007 celkem 58 miliard 766 milionů Kč. Z toho polovinu tvořilo penále, tedy částka, o kterou se pohledávka dlužníka za každý den prodlení s platbou  zvyšuje. Tyto celkové pohledávky za téměř patnáct let tvoří  pouze  1,96 % částky, kterou Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na sociální zabezpečení za stejné období vybrala – viz výše.

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení vymáhá dostupnými zákonnými prostředky. Využívá přitom správní výkon rozhodnutí (nejčastěji přikázání pohledávky z účtu dlužníka) či soudní výkony rozhodnutí (např. prodej movitých věcí, soudcovské zástavní právo…), případně pohledávky přihlašuje do konkursního řízení. Co do počtu dlužníků, převažují osoby samostatně výdělečně činné – ke 30. září 2007 jich bylo víc než 320 000, co do výše dluhu nejvíc na pojistném dluží malé organizace (do 25 zaměstnanců) – ke 30. září 2007 se jednalo o 36 miliard 919 miliónů Kč.

O efektivitě vymáhání pohledávek Českou správou sociálního zabezpečení svědčí fakt, že se daří pohledávky snižovat. Zatímco k 31. prosinci 2005 byl stav pohledávek  62 miliard 180 milionů Kč, koncem roku 2006 se jednalo o 59 miliard 721 milionů Kč. A snížení pokračovalo v roce 2007 – ke   30. září loňského roku pohledávky poklesly o dalších 955 milionů.