Které zásadní změny od 1. ledna 2009 platí v nemocenském pojištění

Praha 5. 12. 2008

1. ledna 2009 začne platit nový zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), který přinese řadu změn. Ty se mimo jiné týkají účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, ošetřování člena rodiny či stanovení sankcí. Česká správa sociálního zabezpečení proto přináší přehled nejpodstatnějších změn, které se lidí přímo dotýkají.

1. Nemocenské bude nově náležet až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Prvních 14 dní pracovní neschopnosti nebo karantény bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci náhradu mzdy. Ta se poskytuje za pracovní dny a to jen v době trvání pracovního vztahu. Při dočasné pracovní neschopnosti se náhrada mzdy vyplácí od čtvrtého pracovního dne, při karanténě od prvního pracovního dne.

2. Všechny dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné) budou zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nově vyplácet pouze okresní, v Praze Pražská, v Brně Městská, správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné budou náležet ode dne vzniku.

3. Jsou stanoveny tři redukční hranice (v roce 2008 byly dvě redukční hranice). Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se bude redukovat:

  • částka do 786 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90 %,
  • částka od 786 Kč do 1 178 Kč se bude počítat ze 60 %
  • částka  od 1 178 Kč do 2 356 Kč se započítává z 30 %.

K částce nad třetí redukční hranici se nebude přihlížet. Pro účely peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se postupuje stejně s tím, že se částka do první redukční hranice počítá 100 %. Dávky nemocenského pojištění se - stejně jako dosud - vypočítají z denního vyměřovacího základu (DVZ). Tím je zjednodušeně řečeno denní průměr ze součtu hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku. U OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné a vyměřovacím základem pro placení pojistného je částka, kterou si OSVČ sama určí bez ohledu na dosažené příjmy a výdaje. Procentní sazba pro výpočet nemocenského z redukovaného DVZ se od 1. 1. 2009 nemění a bude stejně jako dosud odstupňovaná.

Příklad výpočtu nemocenského:

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 185 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí činí 506,85 Kč (185 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, tzn. v tomto případě z částky 506,85 Kč, se u nemocenského započte 90 %. Nemocenské tak bude: za kalendářní den od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti 275 Kč (506,85 Kč x 90 % = 457 x 60 % = 274,20 Kč), od 31. dne do 60. dne pracovní neschopnosti 302 Kč (457 Kč x 66 % = 301,62 Kč) a od 61. dne pracovní neschopnosti 330 Kč (457 Kč x 72 % = 329,04 Kč), zaokrouhleno na celé Kč.

4. Režim dočasně práceneschopného pojištěnce stanovuje ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. A pouze lékař jej může při změně zdravotního stavu změnit. V době, kdy zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému náhradu mzdy, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ. Poruší-li práceneschopný stanovený léčebný režim, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ nemocenské snížit nebo zcela odebrat, nejdéle však na sto kalendářních dnů. Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.

5. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) bude činit  70 % z denního vyměřovacího základu a vyplácí se od prvního dne nástupu na PPM. Podle nové právní úpravy ji budou moci ve více případech než dosud čerpat muži. Bude se to týkat zejména otců, či manželů matek, a to tehdy, když PPM nebude pobírat matka dítěte.

6. Pokud jeden z rodičů či oprávněná osoba zůstane doma s nemocným dítětem mladším 10 let či s jiným členem rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování, bude nově dostávat tzv. ošetřovné (do 31. 12. 2008 „podpora při ošetřování člena rodina“ – POČR). Rodiče či jiné oprávněné osoby se budou moci od 1. 1. 2009 jednou v ošetřování vystřídat.

7. Nemocenského pojištění nově nejsou účastni společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou společností odměňováni, a členové v družstvech, kde podmínkou členství v družstvu není pracovněprávní vztah k družstvu. Tyto osoby jsou při splnění stanovených podmínek účastni povinného důchodového pojištění.

8. Účastni nemocenského pojištění také nejsou studenti a žáci. Nejde totiž o osoby, které
v době nemoci přicházejí o výdělek.

ČSSZ vydala publikaci „Průvodce novým nemocenským pojištěním v roce 2009“. Ta srozumitelným způsobem - formou otázek a odpovědí - informuje nejen o nemocenském, ale o všem důležitém, co by lidé měli v souvislosti s novým zákonem vědět. Publikace je pro širokou veřejnost dostupná zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ a rovněž na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/. Podrobnější informace o provádění nového zákona o nemocenském pojištění na www.cssz.cz.