Co se změní v sociálním zabezpečení od 1. ledna 2008

Praha 27. 12. 2007

1. ledna 2008 se mění některé právní předpisy vztahující se k sociálnímu zabezpečení. Změny se týkají zejména nemocenského pojištění, ale také pojistného na sociální zabezpečení, osob samostatně výdělečně činných a důchodového pojištění.

Nemocenské pojištění

Nově se v nemocenském pojištění (NP) od 1. ledna 2008 zavádí tzv. karenční doba. Bude trvat první tři dny pracovní neschopnosti a během ní se nebude poskytovat nemocenské. Dávky nemocenského pojištění se - stejně jako dosud - vypočítají z denního vyměřovacího základu. Tím je zjednodušeně řečeno součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku, u OSVČ pak součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné v předchozím kalendářním roce, dělený počtem kalendářních dnů s vyloučením nezapočitatelných dnů.

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se bude i nadále redukovat. Částka do 550 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se bude počítat ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet. Pro účely peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se bude i nadále částka do 550 Kč započítávat ze 100 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se bude počítat ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet.

Změní se také procentní sazba pro výpočet nemocenského od čtvrtého dne dočasné pracovní neschopnosti. Místo stávajících jednotných 69 % z redukovaného denního vyměřovacího základu (DZV) bude odstupňovaná. A to: 

  • 60 % DZV od 4. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény,
  • 66 % DZV od 31. do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény,
  • 72 % DZV od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény.

Příklad výpočtu nemocenského:

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance po 1. lednu 2008 trvá 70 kalendářních dnů. Vyměřovací základ v rozhodném období činil 288 350 Kč, denní vyměřovací základ činí 790 Kč. Redukovaný denní vyměřovací základ je 639 Kč, tj. 550 x 0,90 + 240 x 0,60 = 495 + 144 = 639. Nemocenské bude:


  • 1. až 3. kalendářní den                                              =              0 Kč
  • 4. až 30. kalendářní den 639 x 0,60 = 384 x 27 dnů    =      10 368 Kč
  • 31. až 60. kalendářní den 639 x 0,66 = 422 x 30 dnů  =      12 660 Kč
  • 61. až 70. kalendářní den 639 x 0,72 = 461 x 10 dnů  =       4 610 Kč

Pokud zaměstnanec bude pobírat průměrnou mzdu 21 560 Kč měsíčně, bude jeho nemocenské od    1. ledna 2008 při 30denní pracovní neschopnosti celkem 9 585 Kč. Maximální nemocenské při 30denní pracovní neschopnosti bude 10 368 Kč. Dostane ho ta osoba, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily nejméně 288 350 Kč, tedy alespoň cca 24 000 Kč měsíčně hrubého.

Poruší-li práceneschopný stanovený léčebný režim, bude možné mu od 1. ledna 2008 snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku, nejdřív však ode dne porušení léčebného režimu, a to i v případě, že nemocenské již bylo vyplaceno.

Jestliže bude přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod zpětně, bude poživatel důchodu povinen vrátit přeplatek na nemocenském v případě, že v době, za kterou byl důchod přiznán, pobíral nemocenské déle než 81 kalendářních dnů v kalendářním roce.

Rovněž se změní délka ochranné lhůty. Tedy doby po skončení zaměstnání (účasti na pojištění), ve které jsou zachovány nároky na dávky nemocenského pojištění ze skončeného zaměstnání (pojištění). Nově bude 7 kalendářních dnů.

Další změnou je, že podpora při ošetřování člena rodiny se bude vypočítávat jako 60 % denního vyměřovacího základu a podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v délce 37 týdnů zůstane zachována jen u vícečetných porodů  - u ostatních se bude jednat o 28 týdnů. Podpora při ošetřování člena rodiny nebude náležet z ochranné lhůty. Víc o změnách najdete v letáku „Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008“ na http://cms.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky.htm.

Pojistné na sociální zabezpečení

Od 1. ledna 2008 se vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení více sbližuje s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nově nezahrnuje odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních předpisů a plnění poskytnuté starobnímu a plného invalidnímu důchodci po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 034 880 Kč pro rok 2008. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Dojde tedy ke stropování pojistného. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrne ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Takto stanovený vyměřovací základ se poprvé použije pro odvod pojistného na sociální zabezpečení v období od   1. ledna 2008. Jestliže zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ u více zaměstnavatelů, bude si moci po skončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného.

Osoby samostatně výdělečně činné 

Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude v roce 2008 stejně jako u zaměstnanců 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 034 880 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2008 bude 86 240 Kč, tedy 4násobek průměrné mzdy.

I pro OSVČ platí se roce 2008 zavádí dříve zmiňované stropování pojistného. Například: OSVČ, která se v roce 2008 účastní důchodového pojištění také jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhne maximálního vyměřovacího základu, nebude povinna platit zálohy od kalendářního měsíce roku 2008, v němž to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

V roce 2008 se mění  výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu za rok 2007 platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 491 Kč měsíčně, po podání Přehledu za rok 2007 minimálně 1 596 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě SVČ hlavní i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do podání Přehledu za rok 2007 činit 597 Kč, po podání Přehledu za rok 2007 se bude jednat minimálně o 639 Kč. Tento podnikatel bude v roce 2008 povinen platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2008 nebo pokud jeho příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2007 alespoň 48 334 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu za rok 2007 celkem 222 Kč měsíčně, u OSVČ  vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak 89 Kč měsíčně. Po podání Přehledu za rok 2007 bude minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost 238 Kč měsíčně, u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost to bude 95 Kč.

Vyměřovací základ pro odvod pojistného (tedy částka rozhodná pro výpočet důchodu) bude 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2007. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude minimální měsíční vyměřovací základ až do dne, v kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2007, činit 5 035 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 014 Kč. Po podání Přehledu za rok 2007 se změní - pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude 5 390 Kč a pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 156 Kč. 

Novým důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude od 1. 1. 2008 péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

Důchodové pojištění

Od 1. ledna 2008 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda, když schválila nařízení č. 256/2007 Sb.

Základní výměra důchodu, jednotná pro všechny důchody, se zvýší z 1 570 Kč na 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra vzroste o 3 %. Navýšení procentní výměry nově, na rozdíl od předchozích let, nezávisí na tom, zda se jedná o tzv. starodůchodce či ostatní důchodce. Všechny důchody, tedy přiznané před 1. lednem 1996 i přiznané od 31. prosince 1995 do 31. prosince 2007, vzrostou od Nového roku stejně.

Příklad valorizace starobního důchodu:

Pobírá-li v roce 2007 důchodce starobní důchod například 9 250 Kč, tvoří ho základní výměra 1 570 Kč a procentní výměra 7 680 korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2008 se základní výměra zvýší o 130 Kč na 1 700 Kč a procentní výměra o 3 %, tj. o 231 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 361 Kč. Po valorizaci tak bude občan dostávat starobní důchod 9 611 Kč měsíčně.

O zvýšení důchodu není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ, stejně jako v předchozích letech, automaticky. Všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Lidé, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, dostanou oznámení současně s výplatou důchodů za leden 2008. Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu důchodu na účet klienta, tito lidé dostanou oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku.

Od ledna 2008 se o 3 % zvýší také příplatky k důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich.

Pojistné na dobrovolné důchodové pojištění se bude se počítat stejně jako v předchozích    letech - 28 % z částky, která se plně započítá do výpočtového základu - změní se ale jeho výše. Nejnižší měsíční dobrovolné důchodové pojištění bude 2 800 Kč. Dobrovolným důchodovým pojištěním lze řešit situaci, kdy lidem doba pojištění nutná k přiznání určitého druhu důchodu chybí. 

Okruh osob účastných na důchodovém pojištění se rozšiřuje o ty občany, kteří osobně pečují o osobu mladší 10 let závislou na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Péče se jim bude hodnotit za stejných podmínek, jako osobám, které osobně pečují o jiné osoby závislé na péči ve  II. – IV. stupni.