Víc než devítimiliardový přebytek vykázal v srpnu tzv. účet sociálního pojištění

Praha 10. 10. 2007

Přebytek ve výši 9,6 miliardy korun vykázal letos ke konci srpna tzv. účet sociálního pojištění. Spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečení a zahrnuje příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění. V roce 2006 byl tzv. účet sociálního pojištění v přebytku 0,2 miliardy korun, v roce 2005 pak 2,2 miliardy Kč.

Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky související s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího, v srpnu byly vyplaceny zálohy na první splatnosti důchodů v září), získáme tzv. „očištěný“ účet sociálního pojištění. K 31. srpnu 2007 byl v přebytku cca 9,0 miliard korun. Ve stejném období roku 2006 se jednalo o přebytek cca  3,0 miliardy korun, stejně tak v roce 2005.

V důchodovém pojištění spravovaném ČSSZ byla ke konci srpna 2007 situace následující: plátci pojistného zaplatili na pojistném na důchodové pojištění a příslušenství celkem cca 192,5 miliard Kč. To je o cca 18,4 miliardy Kč víc než ve stejném období roku 2006 a o cca 30,2 miliard Kč víc než v roce 2005. Naopak výplata všech důchodů (tedy starobních, invalidních a pozůstalostních dohromady) si vyžádala cca 188,3 miliard Kč. Tzv. účet důchodového pojištění tak byl ke konci srpna v přebytku cca 4,2 miliardy Kč. Pokud výdaje na důchodového pojištění očistíme od výdajů jiných období (zálohy vyplácené České poště na první lednové důchody), pak byl tzv. „očištěný“ účet důchodového pojištění v přebytku o cca 3,6 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu ČSSZ k 31. srpnu 2007 vybrala cca 28,9 miliardy Kč. Tedy o cca 2,6 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění bez výdajů na ostatní sociální dávky přitom byly cca 23,5 miliardy Kč. Tzv. účet nemocenského pojištění spravovaný ČSSZ tak byl k poslednímu srpnovému dni v přebytku cca 5,4 miliardy korun.

Příjmy z důchodového a nemocenského pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každým rokem dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, kolik v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala. Už několik let je přitom roční tzv. účet sociálního pojištění v přebytku. Více v této tiskové zprávě. 

Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Nezahrnují systémy sociálního zabezpečení v kompetenci ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

 

Příjmy a výdaje na důchodové pojištění k 31. 8. 2007 (mld. Kč)

Typ výdaje 2007 2006 2005
Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za měsíce leden až srpen (včetně převodu z bankovního příjmového účtu za srpen) 192,5 174,1 162,3
Celkem výdaje na důchody vyplacené za měsíce leden až srpen -188,3 -177,6 -162,7
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (k 31. 8.) 4,2 -3,5 -0,4
Zálohy vyplacené v prosinci minulého roku na výplaty v lednu daného roku -5,6 -0,8 -3,3
Zálohy na výplatu důchodů v následujícím měsíci   5,0 3,6 3,6
Výplaty důchodů příštích období vyplacené v srpnu daného roku 0,0 0,0 0,5
Celkem výdaje na důchody vyplacené  za měsíce leden až srpen (korigováno o vliv minulých a příštích období) -188,9 -174,8 -161,9
PŘÍJMY- VÝDAJE korigované o výdaje jiných období (k 31. 8.) 3,6 -0,7 0,4
Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

 

Příjmy a výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky sociálního pojištění k 31. 8. (mld. Kč)

Typ výdaje 2007 2006 2005
Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství za měsíce leden až srpen včetně tzv. dobrovolného pojistného 28,9 26,3 24,5
Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období leden až srpen -23,5 -22,6 -21,9
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (k 31. 8.) 5,4 3,7 2,6
Výdaje na ostatní sociální dávky za měsíce leden až srpen -0,1 -1,3 -1,2
z toho:   - zvýšení důchodů pro bezmocnost    -0,1 -1,3 -1,1
             - jednorázový příspěvek důchodcům  0,0 0,0 0,0

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ