Tzv. účet sociálního pojištění je v přebytku

Praha 17. 8. 2007

3,7 miliardový přebytek vykázal letos ke konci června tzv. účet sociálního pojištění. Spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečení a zahrnuje příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění. Uvedený výsledek je zásadní změnou, srovnáme-li ho se stavem ke 30. červnu v letech 2006 a 2005. Tehdy byl tzv. účet sociálního pojištění v deficitu - v roce 2006 se jednalo o 6 miliard korun, v roce 2005 pak o 4,5 miliardy Kč. Roční tzv. účet sociálního pojištění však byl i v předchozím období v přebytku.

Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky související s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího, v červnu byly vyplaceny zálohy na první splatnosti důchodů v červenci), získáme tzv. „očištěný“ účet sociálního pojištění. Ke 30. červnu 2007 byl v přebytku 4,5 miliard korun. Ve stejném období roku 2006 byl v deficitu 0,5 miliard korun, ke 30. červnu 2005 se jednalo o deficit 0,7 miliardy korun.

V důchodovém pojištění spravovaném ČSSZ byla ke konci června 2007 situace následující: plátci pojistného zaplatili na pojistném na důchodové pojištění a příslušenství celkem 142,6 miliardy Kč. To je o cca 13,7 miliardy víc než ve stejném období roku 2006. Naopak výplata všech důchodů (tedy starobních, invalidních a pozůstalostních dohromady) si vyžádala cca 142 miliard Kč. Tzv. účet důchodového pojištění tak byl ke konci května v přebytku 0,6 miliardy Kč. Pokud výdaje na důchodového pojištění očistíme od výdajů jiných období (zálohy vyplácené České poště na první lednové důchody), pak byl tzv. „očištěný“ účet důchodového pojištění v přebytku 1,4 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu ČSSZ ke 30. červnu 2007 vybrala téměř 21,4 miliardy Kč. Tedy o cca 1,9 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění bez výdajů na ostatní sociální dávky přitom byly 18,3 miliardy Kč. Tzv. účet nemocenského pojištění spravovaný ČSSZ tak byl k poslednímu červnovému dni v přebytku cca 3,1 miliardy korun.

Pro úplnost je třeba říci, že příjmy z důchodového a nemocenského pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každým rokem dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, kolik v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala. Už několik let je přitom roční tzv. účet sociálního pojištění v přebytku. Více naleznete zde.

Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Nezahrnují systémy sociálního zabezpečení v kompetenci ministerstvy vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

 

Příjmy a výdaje na důchodové pojištění ke 30. 6. (mld. Kč)

Typ výdaje 2007 2006 2005
Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za měsíce leden až červen
(včetně převodu z bankovního příjmového účtu za leden)
142,6 128,9 120,2
Celkem výdaje na důchody vyplacené za měsíce leden až červen  -142,0 -136,6 -125,4
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (ke 30. 6.) 0,6 -7,7 -5,2
Zálohy vyplacené v prosinci minulého roku na výplaty v lednu daného roku -5,6 -0,8 -3,3
Zálohy na výplatu důchodů v následujícím měsíci   6,4 6,3 6,2
Výplaty důchodů příštích období vyplacené v červnu daného roku 0,0 0,0 0,9
Celkem výdaje na důchody vyplacené  za měsíce leden až červen
(korigováno o vliv minulých a příštích období)
-141,2 -131,1 -121,6
PŘÍJMY- VÝDAJE korigované o výdaje jiných období (ke 30. 6.) 1,4 -2,2 -1,4

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

 

Příjmy a výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky sociálního pojištění ke 30. 6. (mld. Kč)

Typ výdaje 2007 2006 2005
Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství za měsíce leden až červen
včetně tzv. dobrovolného pojistného
21,4 19,5 18,1
Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období leden až červen -18,3 -17,8 -17,4
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (ke 30. 6.) 3,1 1,7 0,7
Výdaje na ostatní sociální dávky za měsíce leden až červen 0,0 -0,9 -0,8
z toho:   - zvýšení důchodů pro bezmocnost    0,0 -0,9 -0,8
             - jednorázový příspěvek důchodcům  0,0 0,0 0,0

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ