Pojistné se ČSSZ daří vybírat, tvoří víc než třetinu rozpočtu ČR

Praha 10. 8. 2007

Téměř 100% úspěšná byla v prvním pololetí 2007 Česká správa sociálního zabezpečení ve výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento ukazatel má přitom zásadní vliv na příjmy státního rozpočtu: prostředky, které ČSSZ vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, tvoří víc než 1/3 státního rozpočtu České republiky. Pro ilustraci: snížení úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 1 % by jen v letošním prvním pololetí znamenalo výpadek příjmů cca 1,7 miliard Kč. Efektivní výběr pojistného a snižování pohledávek je jedním z trvalých prioritních úkolů České správy sociálního zabezpečení.

Ke 30. červnu 2007 bylo ČSSZ předepsáno, aby vybrala 172 270,92 milionů Kč. Ve skutečnosti Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vybrala 172 084,32 milionů Kč. Úspěšnost výběru dána poměrem objemu celkového inkasa k objemu celkového předpisu tak byla 99,89 % - viz tabulka č. 1.

 

Tabulka č. 1: Meziroční trend vývoje celkové úspěšnosti výběru pojistného a příslušenství

Ke 30. 6. Předpis (mil. Kč) Inkaso (mil. Kč) Úspěšnost výběru (v %)
2003 130 184,62 127 561,09 97,98
2004 137 165,15 137 501,40 100,25
2005 147 238,53 145 242,35 98,64
2006 156 071,72 155 825,05 99,84
2007 172 270,92 172 084,32 99,89

Pro objektivnější vyhodnocení celkové úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení v daném pololetí je vhodné celkovou úspěšnost výběru očistit o odepsané nedobytné pohledávky (viz tabulka č. 2 „Meziroční trend vývoje celkové úspěšnosti výběru po zohlednění odpisů pohledávek“ na 2. straně této tiskové zprávy). Z očištěných údajů vyplývá, že od roku 2003 hodnota úspěšnosti výběru pojistného neklesá pod 96 %. A letos v prvním pololetí byla nejvyšší od roku 2003, jednalo se o 98,73 %.

 

Tabulka č. 2: Meziroční trend vývoje celkové úspěšnosti výběru po zohlednění odpisů pohledávek

Ke 30. 6. Odpisy (mil. Kč) Upravený předpis (mil. Kč) Inkaso (mil. Kč) Úspěšnost výběru(v %)
2003 1 677 131 856 127 557 96,74
2004 2 930 140 090 137 502 98,15
2005 2 373 149 608 145 243 97,08
2006 2 450 158 519 155 821 98,3
2007 2 025 174 295 172 084 98,73

Zatímco ke 30. červnu 2007 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení pohledávky na pojistném včetně příslušenství (penále a pokuty) ve výši cca 58 miliard 702 milionů korun, o rok dříve, tedy ke 30. červnu 2006, to bylo cca 61 miliard 492 milionů korun. V obou případech se jedná o pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení včetně penále a pokut kumulované od roku 1993. Částka, kterou plátci dluží na pojistném, se tak meziročně snížila o cca 4,5 %, tedy o 2 miliardy 790 milionů korun.

Z pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení ke 30. červnu 2007 tvořilo největší část - 50,5 % - penále, celkem se jednalo o cca 29 miliard 618 milionů Kč. Samotné dlužné pojistné bylo cca 27 miliard 985 milionů Kč, pokuty dosáhly výše cca 181 milionů Kč. Ostatní pohledávky pak byly 918 milionů Kč.

Ke 30. červnu 2007 všechna pracoviště ČSSZ uplatnila celkem 98 646 výkonů rozhodnutí, pro srovnání – ke 30. červnu 2006 to bylo 93 912 výkonů. Ve správním výkonu rozhodnutí vymáhala ČSSZ v letošním prvním pololetí 58 209 pohledávek a dále podala 40 437 návrhů na soudní výkon rozhodnutí. Ve srovnání s 1. pololetím 2006, kdy se jednalo o 33 401 soudních exekucí, to znamená o 7 036 soudních exekucí víc (+ 21,1 %). Ke 30. červnu 2007 byl počet přihlášených pohledávek do již prohlášených konkurzů na majetek dlužníka 597, zatímco v prvním pololetí 2006 se jednalo o 622 přihlášených pohledávek.