Výběr pojistného se daří: v roce 2006 dosáhl opět téměř 100 %

Praha 25. 5. 2007

I v roce 2006 byla Česká správa sociálního zabezpečení úspěšná ve výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Objem celkového inkasa k objemu celkového předpisu (po očistění o odepsané nedobytné pohledávky) byl celkem 99,50 %. To je dosud nejvyšší úspěšnost výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zajišťovaná Českou správou sociálního zabezpečení. Tento ukazatel má přitom zásadní vliv na příjmy státního rozpočtu: prostředky, které ČSSZ vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, tvoří totiž více než 1/3 státního rozpočtu České republiky. Pro ilustraci: snížení úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 1 % by znamenalo výpadek příjmů cca 3,2 miliard Kč.

V roce 2006 bylo ČSSZ předepsáno, aby vybrala 321 353,82 milionů Kč. Ve skutečnosti ČSSZ v daném roce na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vybrala 324 349,87 milionů korun. Úspěšnost výběru dána poměrem objemu celkového inkasa k objemu celkového předpisu tak byla 100,93 % - viz tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Meziroční trend vývoje celkové úspěšnosti výběru pojistného a příslušenství

Rok Předpis (mil. Kč) Inkaso (mil. Kč) Úspěšnost výběru (v %)
2002 251 258,25 250 349,48 99,64
2003 265 939,23 264 208,56 99,35
2004 283 282,19 285 064,10 100,63
2005 302 414,14 302 085,43 99,89
2006 321 353,82 324 349,87 100,93

Pro objektivnější vyhodnocení celkové úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení v daném roce je vhodné celkovou úspěšnost výběru očistit o odepsané nedobytné pohledávky (viz tabulka č. 2 „Meziroční trend vývoje celkové úspěšnosti výběru po zohlednění odpisů pohledávek“na 2. straně této tiskové zprávy). Z očištěných údajů vyplývá, že do roku 2003 se udržuje hodnota úspěšnosti výběru pojistného na 98 %, v roce 2004 se zvyšuje na téměř 99 % a v roce 2006 dosahuje už 99,50 %, což představuje nejvyšší dosaženou hodnotu uvedeného ukazatele od roku 2002.


Tabulka č. 2: Meziroční trend vývoje celkové úspěšnosti výběru po zohlednění odpisů pohledávek

Rok Odpisy (mil. Kč) Uprav. předpis (mil. Kč) Inkaso (mil. Kč) Úspěšnost výběru (v %)
2002 4 190,33 255 448,57 250 349,48 98
2003 3 325,32 269 264,55 264 208,56 98,12
2004 4 820,31 288 102,50 285 064,10 98,95
2005 4 478,96 306 893,10 302 085,43 98,43
2006 4 638,14 325 991,96 324 349,87 99,5


Zatímco k 31. 12. 2006 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení pohledávky na pojistném včetně příslušenství (penále a pokuty) ve výši cca 59 miliard 720 milionů korun, o rok dříve, tedy k 31. 12. 2005, to bylo cca 62 miliard 180 milionů korun. V obou případech se jedná o pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení včetně penále a pokut kumulované od roku 1993. Částka, kterou plátci dluží na pojistném, se tak meziročně snížila o téměř 4 %, tedy o cca 2 miliardy 460 milionů korun.

Z pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení k 31. 12. 2006 tvořilo největší část – 51,06 % - penále, celkem se jednalo o cca 30,497 miliard Kč. Samotné dlužné pojistné bylo cca 28,120 miliard Kč, pokuty pak dosáhly výše 186,89 milionů Kč.

Vymáhání pohledávek zajišťují pracoviště České správy sociálního zabezpečení, tj. okresní, v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení. Využívají správní i soudní výkon rozhodnutí, rovněž uplatňují pohledávky v konkurzních a vyrovnacích řízeních. V roce 2006 všechna pracoviště ČSSZ uplatnila celkem 201 635 výkonů rozhodnutí, pro srovnání - v roce 2005 to bylo 204 868 výkonů. Ve správním výkonu rozhodnutí vymáhala ČSSZ v loňském roce 137 601 pohledávek a dále podala 64 034 návrhů na soudní výkon rozhodnutí. Ve srovnání s rokem 2005, kdy se jednalo o 60 795 soudních exekucí, to znamená o 3 239, tj. o 5,33 %, soudních exekucí víc. V roce 2006 nebyl podán žádný návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, stejně jako v roce 2005.