V pondělí musí OSVČ bez poradce podat Přehled o příjmech a výdajích

Praha 27. 4. 2007

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2006 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, musí nejpozději do pondělí 30. dubna 2007 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2007 u místně příslušné Okresní, v Praze Pražské či v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání Přehledu na 30. červenec 2007.

Pokud byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, podává OSVČ Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. července 2007.

Podání a sankce
Přehled mohou OSVČ podávat elektronicky (e - Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy. Díky
e - Podání už nemusí chodit na úřad. Navíc elektronický formulář Přehledu umí automaticky počítat. Je samozřejmě možné využít i klasický papírový tiskopis. Podrobné informace k podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2006 včetně formulářů, programu a pokynů lidé najdou na této straně.

Jestliže OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může OSSZ/PSSZ/MSSZ za nesplnění této povinnosti uložit pokutu až 20 000 korun nebo - při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, v kterém podala nebo měla ze zákona podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši než má, stává se dlužníkem a má povinnost platit penále. Za každý kalendářní den, v kterém dluh na pojistném trvá, se jedná o 0,05 % dlužné částky.

Zálohy a pojistné
Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení OSVČ. Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní, bude po podání Přehledu za rok 2006 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 491 Kč měsíčně. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

OSVČ vedlejší platí zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2007 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2006 byl alespoň 45 200 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude záloha na pojistné na důchodové pojištění činit nejméně 597 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná. Po podání Přehledu se ale mění minimální pojistné na nemocenské pojištění. U SVČ hlavní činí alespoň 222 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 89 Kč měsíčně.

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2007
Osoby samostatně výdělečně činné, kterých k 31. 3. 2007 ČSSZ evidovala celkem 900 568, tvoří významnou část klientů České správy sociálního zabezpečení. Proto ČSSZ letos vůbec poprvé vydala „Příručku OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2007“. Ambicí této publikace je usnadnit osobám samostatně výdělečně činným podnikatelský život, ušetřit jejich čas i peníze a formou otázek a odpovědí provést OSVČ světem sociálního zabezpečení. V příručce nechybí vzorové příklady, návody pro řešení životních situací či potřebné kontakty na pracoviště ČSSZ.

Speciální publikace vyšla v nákladu 100 000 ks, dostupná bude na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice – v současné době probíhá její distribuce. Už nyní si ji však lidé mohou stáhnout z webových stránek ČSSZ z této adresy. Vydání publikace stálo včetně DPH celkem 608 328 Kč, to znamená, že jedna Příručka vyšla na cca 6 Kč. Publikaci, která má praktický „kabelkový“ formát, tvoří 44 stránek a pro širokou veřejnost bude dostupná zdarma.