Sociálním zabezpečením vás provede stejnojmenná publikace

Praha 13. 4. 2007

Víte, jak se vypočítá nemocenské, výše pojistného nebo starobní důchod? Zajímá vás, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství nebo jaké doby pojištění jsou nezbytné, abyste mohl dostat důchod? Na tyto všechny otázky najdete odpověď v publikaci „Sociální zabezpečení 2007“. Nedávno ji vydala Česká správa sociálního zabezpečení.

Publikace vyšla v nákladu 50 000 ks. Na 36ti stranách přináší praktické informace z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce. Nechybí příklady výpočtu dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako podmínky nároku na dávky, vzor výpočtu pojistného nebo informace týkající se podání Přehledů osob samostatně výdělečně činných.

„Sociální zabezpečení 2007“ je zdarma dostupné na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice. Lidé si ho mohou také stáhnout z webu z této adresy. Publikaci ČSSZ vydala proto, že jejím cílem je poskytovat služby klientům všemi dostupnými prostředky, rychle a srozumitelně, kdy na prvním místě je spokojený klient. Vydání této tiskoviny stálo celkem (včetně DPH) cca 285 000 Kč. Jedna publikace tak vyšla na 5,70 Kč.

Součástí informačního materiálu jsou mimo jiné kontakty na všechna pracoviště ČSSZ, seznam nejdůležitějších právních předpisů či informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii či podle mezinárodních smluv. Pro větší názornost přinášíme praktickou ukázku z publikace:

Sociální zabezpečení 2007

Str. 2 - 1.1.2. Podpora při ošetřování člena rodiny (POČR)
Poskytuje se nejdéle prvních 9 kalendářních dnů. Zaměstnanci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý, se poskytuje nejdéle 16 kalendářních dnů. Nárok na POČR vzniká, když daný zaměstnanec:

  • je účasten nemocenského pojištění (nárok nevzniká zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti, do¬máckým zaměstnancům, zaměstnancům na nepravidelnou výpomoc, společníkům a jednatelům společnosti s ručením omezeným, studentům, žákům a osobám samostatně výdělečně činným),
  • ošetřuje nemocné dítě mladší 10 let,
  • pečuje o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření výchov¬ného zařízení, nařízení karantény nebo, když osoba, která ji¬nak o dítě pečuje, onemocněla,
  • ošetřuje jiného nemocného člena rodiny, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou,
  • dítě nebo nemocný člen rodiny žije v domácnosti se zaměstnancem, který o tuto dávku žádá, pokud se nejedná o ošetřování (péči) dítěte mladšího 10 let rodičem.
Str. 6 - Příklad 3: Výpočet podpory při ošetřování člena rodiny v roce 2007
Podpora při ošetřování člena rodiny se stanoví jako nemocenské v prvních 14 kalendářních dnech, ale od prvního dne náleží 69 %. Vyměřovací základ v rozhodném období byl 288 350 Kč. Vydělením této částky 365 získáme denní vyměřovací základ 790 Kč. Částka denního vyměřovacího základu 790 Kč (2. redukční hranice) se redukuje. A to tak, že se od ní nejdřív odečte částka 1. redukční hra¬nice 550 Kč (která se do denní výše POČR započítává plně) a rozdíl mezi 550 Kč a 790 Kč se vynásobí 60 %, tedy: 550 x 90 % = 495 Kč, dále 240 x 60 % = 144 Kč, výsledné částky sečteme. Získaných 639 Kč vyná¬sobíme 69 % = 440,91 a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. 441 Kč je denní výše POČR. Za devět kalendářních dnů tak POČR v tomto případě bude 3 969 Kč.

Ukázka grafické podoby publikace - více na této adrese.