Kontroly ČSSZ: organizace musí doplatit víc než 81 milionů korun

Praha 19. 3. 2007

163 855 kontrol plnění povinností organizací provedla v loňském roce Česká správa sociálního zabezpečení. Na jejich základě vystavila 5 501 platebních výměrů na celkem 81 milionů 260 tisíc korun. Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném na sociální zabezpečení a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z více než 81 milionů tvoří 66 milionů 524 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 14 milionů 736 tisíc korun je vypočtené penále. Nejvíc kontrol se v roce 2006 uskutečnilo Praze – celkem 30 246. Na jejich základě Pražská správa sociálního zabezpečení vystavila celkem 1 267 platebních výměrů na celkovou částku 30 milionů 351 tisíc korun, z toho 23 milionů 13 tisíc korun bylo dlužné pojistné, zbývajících 7 milionů 338 tisíc korun pak penále.

Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 209 pokut v celkové výši 3 755 400 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací. Nejvíc pokut dostaly zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji – celkem jich bylo 596 v celkové výši 1 220 500 korun, z toho 82 pokut dostaly organizace, zbývajících 514 pak malé organizace.

Na základě kontrol nařídila pracoviště ČSSZ celkem 11 042 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 8 818 bylo v nemocenském pojištění a 2 224 v důchodovém pojištění.

Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2006 celkem 793 zaměstnanců ČSSZ ze všech 92 pracovišť v celé České republice. 137 330 kontrol bylo plánovaných, dalších 26 525 kontrol provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2006 zkontrolovala téměř 63 % všech organizací a malých organizací.

Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. A to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit. Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační.

V roce 2006 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

  • v nemocenském pojištění – kontrolované subjekty chybovaly při stanovení, výpočtu a výplatě dávek nemocenského pojištění svým zaměstnancům, či neplnily vůbec nebo včas ohlašovací povinnost (například pozdě posílaly přihlášky/odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění),
  • při placení pojistného – organizace a malé organizace chybně stanovily vyměřovací základ pro odvod pojistné na sociální zabezpečení,
  • v důchodovém pojištění – organizace chybovaly při vedení a vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), neplnily ohlašovací povinnost,
  • při aplikaci práva EU – organizace chybovaly při vysílání pracovníků, kdy řešily určování příslušnosti k právním předpisům ČR či jiného členského státu a při vystavování příslušných E formulářů.

K 31. 12. 2006 evidovala ČSSZ celkem 29 362 organizací do 25 zaměstnanců, v nichž pracovalo celkem 3 149 523 pojištěnců a 231 717 malých organizací, které zaměstnávaly 987 387 lidí.


Kontroly plnění povinností organizací v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2006

Kraj Počet kontrol Platební výměry Pokuty
počet výše počet výše v tisících Kč
dlužné pojistné v tisicích Kč penále v tisících Kč celkem pojistné + penále v tisících Kč
Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) 30 246
1 267
23 013
7 338
30 351
44
422,0
Středočeský
16 750
447
8 499
658
9 157
59
183,0
Jihočeský
9 613
302
2 069
167
2 236
38
73,0
Plzeňský
8 368
316
3 148
578
3 726
9
19,5
Karlovarský
4 623
158
1 112
251
1 363
18
93,0
Ústecký
11 091
402
2 582
321
2 903
70
165,1
Liberecký
6 547
219
1 874
95
1 969
30
91,0
Královehradecký
9 081
354
5 512
1 008
6 520
596
1 220,5
Pardubický
7 616
275
3 463
492
3 955
44
151,0
Vysočina
6 812
185
4 738
1 873
6 611
62
337,8
Jihomoravský
10 347
346
2 271
257
2 528
21
26,0
Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) 8 742
274
1 961
206
2 167
10
80,0
Olomoucký
9 205
235
2 835
816
3 651
45
222,5
Moravskoslezský
15 830
511
2 231
428
2 659
9
155,0
Zlínský
8 984
210
1 216
248
1 464
154
516,0
C e l k e m
163 855
5 501
66 524
14 736
81 260
1 209
3 755,4