Evropských podání loni přibylo, měsíčně o 30%

Praha 12. 2. 2007

Česká správa sociálního zabezpečení řešila v roce 2006 celkem 169 336 podání spojených se sociálním zabezpečením Evropské unie, tedy ve vztahu ke státům EU/EHS. Průměrně tak zaměstnanci ČSSZ vyřizovali 14 111 podání měsíčně, což v porovnání s rokem 2005 znamená nárůst o 30 %. Tehdy se jednalo o 9 789 úkonů měsíčně.

Nejvíce podání – 60 275 - se loni týkalo důchodů. V meziročním srovnání se jedná o 23 % nárůst. V roce 2005 se lidé nejvíce zajímali o příslušnost k právním předpisům, v této souvislosti ČSSZ řešila celkem 62 484 podání. To znamená o 9 775 úkonů více než k 31. 12. 2006. Co se týče peněžitých dávek v nemoci a mateřství, ČSSZ evidovala celkem 20 583 úkonů.

V roce 2006 se o sociální zabezpečení v souvislosti s Evropskou unií nejvíc zajímali klienti ČSSZ ze Středočeského kraje (více než 1 280 úkonů měsíčně), z Prahy (912 úkonů měsíčně) a z Moravskoslezského kraje (646 úkonů). Na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice informace podávají odborně a jazykově vyškolení zaměstnanci.

Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které v praxi pro migrující pracovníky znamenají:

  • Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.
  • Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště.
  • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, že pro získání nároku na dávky je třeba tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.
  • Princip zachování nabytých práv zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoli jiného členského státu.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít v informačních letácích, které ČSSZ vydala. Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. K dispozici jsou na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (zde).


Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií v roce 2006

  úkony celkem** PPP* PDNM* důchody E-formuláře
potvrzované ČSSZ
mimo žádosti o PPP, PDNM
a o důchod
jiné
Leden 13 991 4 024 1 618 4 383 2 115 1 851
Únor 13 496 4 050 1 694 4 735 1 654 1 363
Březen 14 620 4 139 1 890 5 344 1 568 1 679
Duben 13 572 4 096 1 592 5 130 1 260 1 494
Květen 15 052 4 833 1 701 5 504 1 500 1 514
Červen 15 152 4 918 1 733 5 162 1 550 1 789
Červenec 12 820 4 187 1 482 4 535 1 211 1 429
Srpen 13 672 4 475 1 577 5 048 1 151 1 456
Září 13 109 4 037 1 729 4 955 1 080 1 369
Říjen 14 650 4 263 1 932 5 436 1 366 1 654
Listopad 15 655 4 845 1 909 5 595 1 564 1 742
Prosinec 13 547 4 842 1 726 4 448 1 087 1 444
Celkem 169 336 52 709 20 583 60 275 17 106 18 665

Vysvětlivky:
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody) a nespecifikované jiné.
E-formuláře jsou tiskopisy, jimiž si instituce členských států sdělují potřebné údaje, osvědčují data a nebo slouží jako žádosti pro uplatnění nároku na dávku.