Důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti se změnily

Praha 4. 1. 2007

Osobní péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupních II až IV je od 1. ledna 2007 nově důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Naopak důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti už není pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou. Tato dávka totiž stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost k 31. prosinci 2006 zanikla. Nahradila je jedna vyšší dávka, a to příspěvek na péči. Vyplácí ho obecní úřady obcí s rozšířenou působností a dostává ho osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.

Za důvod pro výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vedlejší se považuje osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupních II = středně těžká závislost, III = těžká závislost, nebo stupni IV = úplná závislost. Osobou závislou ve stupni III je také dítě, které bylo do 31. prosince 2006 považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Zda OSVČ vykonává hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost má vliv na povinnost platit zálohy na pojistné důchodové pojištění. Zatímco OSVČ vykonávající hlavní SVČ platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy, tedy i když jsou ve ztrátě, OSVČ vykonávajícím vedlejší SVČ vzniká povinnost platit zálohy v případě, že příjmy OSVČ po odpočtu výdajů byly v roce 2006 alespoň 45 200 Kč. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší SVČ, musí oznámit a doložit zákonné důvody příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Aby osobní péči o osobu závislou ve stupni II až IV bylo možné už v souvislosti se zálohami na pojistné na důchodové pojištění od ledna 2007 uznat jako důvod pro výkon vedlejší SVČ, je třeba nejpozději do 31. ledna 2007 doložit stupeň závislosti dané osoby, a dále skutečnost, že OSVČ o tuto osobu osobně pečuje. Skutečnosti je možné doložit i později, v takovém případě se k nim bude přihlížet od kalendářního měsíce, ve kterém byly doloženy.

Stupeň závislosti osoby, o kterou OSVČ pečuje, se prokazuje rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o příspěvku na péči či písemným potvrzením. Potvrzení vydává obecní úřad na žádost osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která s oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti. Kromě doby péče je v něm uveden i stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Stupeň závislosti lze prokázat také kopií posudku o stupni závislosti fyzické osoby, jež musí příslušný úřad práce do sedmi dnů poslat OSSZ/PSSZ/MSSZ, jestliže o to požádá.

Pokud osobě, o kterou OSVČ pečuje, náleželo k 31.12.2006 zvýšení důchodu pro převážnou nebo úplnou bezmocnost poskytované Českou správou sociálního zabezpečení, není třeba prokazovat stupeň závislosti; pouze se v čestném prohlášení, kterým OSVČ prokazuje osobní péči o osobu závislou (viz níže), uvede rodné číslo osoby, jíž náleželo zvýšení důchodu. Vyplácel-li zvýšení důchodu jiný plátce (Ministerstvo vnitra, obrany nebo spravedlnosti), doloží se tato skutečnost rozhodnutím o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Tím je zároveň doložen stupeň závislosti.

V případě péče o dítě, které bylo do 31. prosince 2006 považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, je třeba posudkem lékaře prokázat, že tento stav trvá i v roce 2007.

Osobní péče OSVČ o osobu závislou ve stupni II až IV se dokládá čestným prohlášením OSVČ, případně osoby, o kterou OSVČ pečuje, nebo výše uvedeným potvrzením vydávaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Pokud OSVČ nedoloží potřebné skutečnosti, bude se považovat za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a bude mít povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění nejméně 1 491 Kč měsíčně.

Povinností OSVČ je rovněž příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ nahlásit ukončení osobní péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV.