OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2007

Praha 28. 12. 2006

V roce 2007 bude nadále platit stávající právní úprava nemocenského a důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zákonem č. 585/2006 Sb., totiž došlo k odložení účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění. Některá ustanovení zákona č. 189/2006 Sb., však budou účinná již od Nového roku. Pro OSVČ tak bude od 1. ledna 2007 platit:

Změna výše penále:
  • Od 1. ledna 2007 se sníží sazba penále z dlužného pojistného. Nově se bude jednat o 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, za který nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno. Pokud příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ povolí placení dlužného pojistné ve splátkách, penále z takového dluhu bude činit 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.
Vyměřovací základ pro odvod pojistného za rok 2006:
  • Vyměřovací základ pro odvod pojistného (tedy částka rozhodná pro výpočet důchodu) bude nadále částka, kterou si OSVČ určí, nejméně však 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Takto stanovený vyměřovací základ ale nesmí být nižší než součin počtu kalendářních měsíců, ve kterých byla samostatná výdělečná činnost vykonávána, a minimálního měsíčního vyměřovacího základu.
  • Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude minimální měsíční vyměřovací základ až do dne, v kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2006, činit 4 709 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 1 884 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se vyměřovací základ alespoň v minimální výši stanoví pouze v případě, že za rok 2006 byla účastna důchodového pojištění.
  • Z celkového počtu měsíců se odečtou ty, v kterých OSVČ po celý měsíc měla nárok nebo pobírala nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství či vykonávala vojenskou službu.
Důchodové pojištění:
  • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu za rok 2006 platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 394 Kč měsíčně, po podání Přehledu za rok 2006 minimálně 1 491 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě SVČ hlavní i nadále vždy povinná.
  • Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do podání Přehledu za rok 2006 činit 558 Kč, po podání Přehledu za rok 2006 se bude jednat minimálně o 597 Kč. Tato osoba bude v roce 2007 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2007 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2006 ve výši zakládající účast na důchodovém pojištění, tedy alespoň 45 200 Kč.
Nemocenské pojištění:
  • Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstane nadále dobrovolná. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do podání Přehledu za rok 2006 celkem 208 Kč měsíčně, u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak 83 Kč měsíčně. Po podání Přehledu za rok 2006 bude minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost 222 Kč měsíčně, u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost to bude 89 Kč.
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006 je už zveřejněn na webových stránkách ČSSZ (zde).

Po 1. lednu 2007 bude i nadále platit, že výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorsko právních vztahů nebo výkon činnosti vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku lze považovat za samostatnou výdělečnou činnost jen v případě, že se dle prohlášení osoby jedná o soustavný výkon této činnosti.