Veřejné zakázky realizované ČSSZ formou jednacího řízení bez uveřejnění

Praha 15. 12. 2006

V rámci zprůhledněné systému zadávání veřejných zakázek rozhodl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas o informování veřejnosti v případech, kdy bude resort práce a sociálních věcí realizovat veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění. Česká správa sociálního zabezpečení tak musela v poslední době učinit ve čtyřech případech.

1. Poskytnutí služby spočívající v zajištění výpočetní kapacity založené na platformě s OS BS 2000
ČSSZ uzavřela 14. 6. 2001 s firmou Siemens Business Services, s. r. o., smlouvu o poskytnutí služby účinnou do 31. 12. 2006. Spočívala v zajištění výpočetní kapacity založené na platformě s OS BS 2000. Od roku 2005 zároveň ČSSZ realizuje projekt přechodu z centrálního výpočetního systému (BS 2000) na serverové farmy v souladu s Cílovou architekturou IS ČSSZ – ukončení migrace je směrováno k 31. 12. 2007. Minimálně do tohoto data musí ČSSZ systém zajistit. Vzhledem k tomu, že jde o mainframe, nelze ho nahradit systémem jiného dodavatele. Podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách ČSSZ z technických důvodů oslovila stejného dodavatele. Jedná o smlouvě, která bude na rok 2007 s osmiprocentním cenovým zvýhodněním. Stávající roční objem je 87 milionů 150 tisíc Kč.

2. Nákup aplikačních a transformačních serverů
V roce 2004 vyhlásila ČSSZ veřejnou soutěž na dodávku hardwarové infrastruktury aplikačních serverů. 29. 4. 2005 byla podepsána smlouva s vítězem Hewlett Packard, s. r. o., na dodávku 100 Blade serverů do hlavního výpočetního střediska a dalších 100 do záložního výpočetního střediska. Kapacitní možnosti těchto středisek v důsledku plánované centralizace agendy nemocenského pojištění od 1. 1. 2007 a kvůli realizaci komplexního bezpečnostního systému v IS ČSSZ jsou nedostačující. Proto je realizována výzva na doplnění dalších 2 x 36 identických Blade serverů. Hlavním důvodem výzvy jednomu zájemci je integrace do serverových farem, přičemž Hewlett Packard, s. r. o., je rovněž dodavatelem a autorem manažerského software pro řízení a monitoring těchto farem. Z toho důvodu ČSSZ postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, který v § 23 odst. 5 písm. b) umožňuje zadat v jednacím řízení bez uveřejnění dodatečné dodávky od téhož dodavatele do tří let od původní dodávky, pokud by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původní dodávkou nebo by znamenaly nepřiměřené obtíže při provozu a údržbě původní dodávky. Předpokládané plnění je 25 milionů Kč.

3. Nájem pracovních stanic
S ohledem na nárůst pracovníků a rozšíření automatizace agend realizovala ČSSZ otevřené řízení na nájem 550 ks pracovních stanic s OS Windows XP Profesional CZ. Do soutěže byla přihlášena jedna nabídka (Hewlett Packard, s. r. o.), která byla vyloučena hodnotící komisí z důvodu nepředložení požadovaného dokladu. Následně - v souladu s § 23 odst. 4 písm. b) zákonem o veřejných zakázkách z důvodu naléhavého případu, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani nemohl předvídat - byla přímo oslovena firma Hewlett Packard, s .r. o., k realizaci dodávky. Nájem je požadován na 6 let a předpokládaná výše kontraktu činí 15 milionů Kč.

4. Rozšíření kapacity stávajících datových úložišť
Pro projekt Document Management Systém (DMS), který ČSSZ realizuje, je třeba vyčlenit celé stávající datové úložiště s postupným zaintegrováním do systému nového datového úložiště. Rovněž je nutné pokrýt veškeré potřeby na zpracování všech dokladů (images) projektu DMS: zejména digitalizace dávkových spisů v ústředí ČSSZ a spisů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) včetně prostor pro zálohování znamená požadavek na navýšení stávajících kapacit o 2TB. Stávající datové úložiště dodané v roce 2003 firmou Fujitsu Siemens se tedy muselo posílit. Proto byla tato firma oslovena k doplnění stávajícího zařízení. K jednání došlo v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. Finanční plnění představuje 12 milionů 400 tisíc Kč.


Helena Lisá, Štěpánka Filipová