Průzkum k českému důchodovému systému

Praha 6. 11. 2006

85 % lidí, kteří již přišli do kontaktu s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) či s jejími pracovišti, tedy okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ), vnímá tyto instituce velice pozitivně. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění o českém důchodovému systému, který pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovala společnost Factum Invenio.

Průzkum, kterého se zúčastnili zástupci pojištěnců, osob samostatně výdělečně činných a organizací, probíhal od prosince 2005 do března 2006. Jeho výsledky ukázaly, že do kontaktu s ČSSZ a jejími pracovišti přišla třetina obyvatel (36,7 %). Nejčastěji to bylo v souvislosti se žádostí o důchod, případně kvůli informacím o nároku na důchod. Dále se veřejnost na ČSSZ obracela kvůli dávkám, daňovým zálohám a sociálnímu pojištění.

Pokud lidé již přišli do kontaktu s ČSSZ, ve více než polovině případů (51,2 %) uvedli, že mají dostatek informací o českém důchodovém systému. V opačném případě jim obecné informace chybějí, stejně jako informace o změnách v důchodovém systému.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že lidé začínají pohlížet na Českou správu sociálního zabezpečení a její pracoviště jako na svůj servis, který by měl podobně jako banky poskytovat také poradenství a kvalitní služby zajišťované kvalifikovanými pracovníky. Toto zjištění je pro ČSSZ rovněž pozitivní, odpovídá totiž jejímu klientskému přístupu stanovenému v Poslání ČSSZ z roku 2000, které zní:
„ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálního pojištění, jenž efektivně funguje způsobem, který odpovídá moderním technologiím informační společnosti třetího tisíciletí a je prodchnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta, a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti.“

V souladu se svým Posláním má ČSSZ pro veřejnost otevřeno už řadu let každý pracovní den, ve více než polovině pracovištích poskytuje služby veřejnosti z oblasti sociálního zabezpečení v moderních klientských centrech a rovněž vydává řadu publikací tak, aby i obecné informace měli lidé vždy k dispozici. V letošním roce tak ČSSZ vydala například brožury „Sociální zabezpečení v roce 2006“ či „Příručka budoucího důchodce v roce 2006“, dále také informační letáky nebo svou již tradiční Výroční zprávu, tentokrát za rok 2005. Všechny tyto publikace jsou pro klienty dostupné na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě (zde).

Výsledky průzkumu rovněž ukázaly, že elektronická komunikace s ČSSZ není pro řadu OSVČ a organizací samozřejmostí. A to zejména proto, že nemají potřebné vybavení jako je elektronický podpis či přístup na internet a rovněž: u řady subjektů stále převládá pocit, že v papírové podobě je podání jednodušší. V této souvislosti je třeba uvést, že i tyto skutečnosti ČSSZ vnímá a dělá maximum proto, aby veřejnosti přechod na elektronickou komunikaci usnadnila a OSVČ, organizace i pojištěnce pro e - Podání získala a motivovala. Postupně se to daří: v současné době ČSSZ eviduje už více než 11 milionů elektronicky podaných dokumentů a z organizací, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, už 65 % s ČSSZ komunikuje elektronicky.

Průzkum rovněž přinesl informace o tom, že zaměstnanci i zaměstnavatelé pozitivně hodnotí webové stránky ČSSZ na www.cssz.cz. Uvádějí, že se jim vyplatí je pravidelně sledovat. Tento trend potvrzuje i rostoucí návštěvnost webu ČSSZ: Zatímco v srpnu 2004 si ho otevřelo celkem 47 320 lidí, o rok později to bylo téměř 2,5krát tolik - 115 682 klientů. A letos v srpnu se jednalo už o 157 065 návštěvníků. To je více než trojnásobek roku 2004 a 2,5krát tolik, co v roce 2005. Průměrná denní návštěvnost webu ČSSZ v srpnu 2006 byla 5 066 lidí, zatímco před rokem to bylo pouze 3 731 návštěvníků. V roce 2004 se jednalo o 1 526 klientů denně.

S úplnými výsledky průzkumu veřejného mínění k českému důchodovému systému se můžete seznámit na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3065/verejne_mineni.pdf.