ČSSZ upravuje vdovské důchody, vyřešila už třetinu žádostí

Praha 2. 11. 2006

Česká správa sociálního zabezpečení už rozhodla 18 261 žádostí o uvolnění vdovských důchodů. Z toho 8 432 rozhodla kladně, 9 829 žádostí musela zamítnout, protože žadatelky na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu podle zákona neměly nárok. ČSSZ přitom k 25. říjnu 2006 obdržela celkem (včetně již vyřešených) 68 750 žádostí.

Nárok na přepočet vdovského důchodu ČSSZ vždy posoudí a poté o něm rozhodne. Jsou-li splněny zákonné podmínky, vypočítá ČSSZ novou výši vdovského důchodu a vydá kladné rozhodnutí, v opačném případě ČSSZ vydá rozhodnutí zamítavé. Součástí kladného rozhodnutí je vždy informace o nové výši vdovského důchodu, včetně způsobu výpočtu a také to, kdy a jakým způsobem ČSSZ vyplatí doplatek zvýšeného či obnoveného vdovského důchodu.

Nárok na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu mají podle novely zákona o důchodovém pojištění účinné od letošního 1. července ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum platné v době vzniku souběhu. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů.

Je třeba ale zdůraznit, že i v současné době, tj. po novele zákona o důchodovém pojištění, platí to, co platilo dříve: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina. Pokud tedy například žena pobírala vdovský důchod zkrácený na polovinu z důvodu souběžné výplaty starobního nebo jiného důchodu a tato polovina už nebyla dále krácena kvůli pevně stanovenému maximu, nemá žena na úpravu vdovského důchodu nárok.

Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před 1. 1. 1996, na vdovský důchod stále nárok.

Příklad úpravy vdovského důchodu:
Žena ovdověla 15. 2. 1989. V té době již pobírala starobní důchod ve výši 2 625 Kč. Vdovský důchod po zemřelém manželovi by činil 1 432 Kč. Pro souběh se starobním důchod byl upraven na polovinu, tedy na částku 716 Kč.

Vdově tak od úmrtí manžela náleželo celkem 3 341 Kč (tj. 2 625 Kč jejího starobního důchodu plus 716 Kč vdovského důchodu). Podle tehdejší právní úpravy však nesměl úhrn všech důchodů překročit 2 800 Kč. Proto byl vdovský důchod omezen na 175 Kč (tj. 2 800 Kč mínus 2 625 Kč starobního důchodu ženy). Tato částka se od přiznání až do současnosti zvyšovala o valorizace.

Novela zákona umožňuje od červencové splátky 2006 upravit vdovský důchod na původních 716 Kč, (tedy na částku, která by náležela bez omezení do souběhového maxima 2 800 Kč). Tyto finanční prostředky se ještě navýší o valorizace.

Stejně se postupuje v případě, když vdovský důchod 716 Kč podle dřívější legislativy nenáležel vůbec. To bylo tehdy, když samotný starobní důchod dosahoval částky 2 800 Kč
.

O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Speciální formulář – „Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.“ je dostupný na webu ČSSZ (zde). Žádost lze sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ či ji poslat na adresu: ústředí ČSSZ, odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění, Křížová 25, 225 08 Praha 5. V případě elektronického podání žádosti je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem.

Vdovský důchod se upravuje, případně obnovuje, od splátky důchodu v červenci 2006. O žádostech uplatněných do 31. 10. 2006 může podle přijaté právní úpravy ČSSZ rozhodnout ve lhůtě, která je ve srovnání s běžnými lhůtami správního řízení prodloužena o 90 dnů. Vdovy o své peníze v souvislosti se zvýšením vdovského důchodu od července 2006 rozhodně nepřijdou, ČSSZ jim je vyplatí formou doplatku.