Veřejné zakázky realizované ČSSZ formou jednacího řízení bez uveřejnění

Praha 30. 10. 2006

1. Úprava aplikačního programového vybavení (APV) pro podporu zákona o nemocenském pojištění a služby spojené s implementací APV pro podporu zákona o nemocenském pojištění do informačního systému ČSSZ.

Zákon č. 187/2006 Sb., nemocenském pojištění, který nabude účinnosti 1. 1. 2007, rozšiřuje působnost ČSSZ v oblasti nemocenského pojištění. Realizace tohoto právního předpisu znamená řadu zásadních změn v informačním systému ČSSZ v souvislosti s vytvořením centrálních registrů a databází, tedy úpravu aplikačního programového vybavení nemocenských a dalších podpůrných agend (DMS – dokument management systém, workflow, bezpečnost aj.) jako takového. Zejména na úpravu aplikačního softwarového vybavení (od zpracování vstupních dokladů, přes rozhodnutí o dávce až po zařízení její výplaty), je doba potřebná na realizaci 12 měsíců.

S ohledem na konkrétní technické parametry změn mohla ČSSZ řešit smluvní dodávku až v době, kdy bylo známo konečné znění nového zákona (květen 2006) a s ohledem na finanční zajištění pak až po obdržení příslibu finančních prostředků, tj. po 10. 7. 2006. Na základě popsané situace a z časových důvodů neměla ČSSZ jinou možnost, jak zajistit včasné změny aplikačního programového vybavení tak, aby již od 1. 1. 2007 mohla realizovat nové procesy v rámci rozšířené působnosti v oblasti nemocenského pojištění, než použít jednací řízení bez uveřejnění, které je časově nejméně náročným druhem zadávacího řízení. Tento postup byl uplatněn v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v účinnosti od 1. 7. 2006), umožňujícím zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení v situaci, kdy je nezbytné ji zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné veřejnou zakázku zadat v jiném druhu zadávacího řízení.

ČSSZ jako veřejný zadavatel si je dobře vědoma skutečnosti, že jednací řízení bez uveřejnění je druhem zadávacího řízení, které by mělo být využíváno výjimečně, neboť se zde nemohou základní principy zadávání veřejných zakázek uplatnit v takové míře jako v ostatních druzích zadávacích řízení. Přesto však zákon zadavateli umožňuje v taxativně uvedených případech jednací řízení bez uveřejnění použít. V této souvislosti má ČSSZ za to, že se na základě výše uvedených skutečností bez vlastního zavinění právě do takové výjimečné situace dostala.

Finanční objem zakázky činí v roce 2006 celkem 45,744 mil. Kč, v roce 2007 pak 22,181 mil. Kč. Zakázka byla vyhlášena 28. 7. 2006. Jednání o smlouvě s firmou Siemens Business Services s.r.o začalo 11. 8. 2006 a bylo ukončeno 8. 9. 2006. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno 9. 10. 2006 a doručeno na ČSSZ dne 18. 10. 2006. Vzhledem ke krátkému času i tak nelze garantovat plnou funkčnost systému nemocenského pojištění od 1. 1. 2007.

2. Rozšíření EKIS (ekonomický informační systém) o výplaty dávek a zapracování změn souvisejících s novelou zákona o nemocenském pojištění do rutinního provozu EKIS

V roce 2004 vyhlásila ČSSZ obchodní veřejnou soutěž podle zákona č. 199/1994 Sb., na „Zavedení a provozování komplexního integrovaného informačního systému ekonomických a hospodářsko-správních agend ČSSZ“ (dále EKIS). Součástí původního zadání bylo účetnictví pojistného a dávek. Součástí zadání nebyla centrální výplata dávek. Hodnotící komisí byla z ekonomického hlediska jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy SBS s.r.o.

V současné době dávky nemocenského pojištění vyplácí decentralizovaně jednotlivá pracoviště ČSSZ (OSSZ). Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1. 1. 2007 znamená centralizaci výplaty dávek a vytvoření platební brány pro komunikaci s peněžními ústavy. Tato centralizace výplat dávek je doplněna sjednocením výplaty nemocenských a důchodových dávek, důsledným oddělením správy rozpočtových prostředků od rozhodování a možností časování výplat dávek s ohledem na disponibilitu rozpočtových prostředků. Nový zákon o nemocenském pojištění dále vyvolává zásadní změny v účetnictví pojistného a dávek nemocenského pojištění provozovaném v EKIS. I bez začlenění výplat dávek do EKIS by tedy muselo dojít k zásadním změnám v nyní provozovaném systému EKIS. Integrace těchto změn s výplatou dávek umožní nejen získat potřebný čas v časové tísni, ale rovněž úsporu finančních prostředků. Výplata dávek se bude realizovat na platformě společnosti SAP, což znamená auditovatelnost vynaložených prostředků a otevřenost řešení.

Proces vlastní výplaty dávek a její zúčtování následuje po vyměření dávky. S ohledem na úzkou návaznost výplat dávek na fungování ostatních aplikací je nutné provést otestování vazeb mezi aplikacemi ČSSZ pro správu dávek a aplikací pro zajištění výplat nejpozději v říjnu 2006. S ohledem na lhůty pro zadávání veřejné zakázky formou otevřeného řízení ČSSZ nemůže připustit riziko nerealizace zajištění včasné a správné výplaty občanům k 1. 1. 2007 (v předpokládaném objemu 35 mld. Kč).

Proto bylo jediným řešením zadat zakázku dodavateli, který podrobně zná ekonomické procesy ČSSZ a provozuje jejich podporu systémem EKIS. Zajištění vlastní výplaty dávek je ekonomickým procesem, který souvisí úzce s již provozovanou částí EKIS.

ČSSZ mohla zadat řešení zajištění výplat dávek až po vyřešení ostatních aplikací. ČSSZ se tedy, dostala do časové tísně a byl proto uplatněn § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (krajně naléhavý případ, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení).

EKIS je realizován formou komplexní dodávky služeb (outsourcing) Očekávané plnění za rozšíření změny EKIS vyvolané novým zákonem o nemocenském pojištění a začlenění výplat dávek do EKIS činí v letech 2007 - 2010 činí 109,5 mil. Kč.

3. Softwarová podpora bezpečnosti přístupu k datům


ČSSZ řeší soustavou projektů zcela nově a systémově bezpečnost přístupu k datům svých klientů. Patří sem zejména nový doménový model správy uživatelských účtů a projekt jednotného řízení přístupu uživatelů k datům klientů s využitím čipových karet. K dokončení projektů je nezbytné příslušnou softwarovou podporou rozšířit o implementaci licencí do prostředí aplikací ČSSZ zajišťovaných firmou SBS s. r. o. Bylo využito § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění. Celková výše činí 10 mil. Kč v roce 2006 a 5 mil. Kč v roce 2007.

4. Doplnění kapacity serverů Solaris

Od roku 2004 využívá Česká správa sociálního zabezpečení na všech okresních správách sociálního zabezpečení systémy Primme Power a operačním systémem Solaris. Realizace projektu DMS (dokument management systém), kdy probíhá digitalizace dokumentů na uvedených serverech, znamená vyšší nároky na paměťovou kapacitu systému. Tyto se řeší v rámci projektu na doplnění kapacit serverů včetně instalace a konfigurace.

Dle vyjádření výrobce těchto serverů je jediným autorizovaným servisním partnerem oprávněným poskytovat služby k těmto produktům firma Fujitsu Siemens Computers IT Produkt Servis s. r. o. Není tedy možné, aby požadované plnění realizoval jiný subjekt. Tato situace odpovídá případu upravenému § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy může být zakázka splněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem. V souladu s citovaným ustanovením tak proběhlo jednací řízení bez uveřejnění.

Finanční plnění činí 12 mil. Kč. Rozhodnutí o účinnosti státního rozpočtu ČSSZ obdržela 11. 10. 2006.


Vladimír Vokál, Štěpánka Filipová