Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí

Praha 17. 10. 2006

Celkem 38 678 důchodcům vyplácela ČSSZ v 1. pololetí letošního roku důchody do zahraničí. To je asi o 12 % více než ve stejném období loni. Tehdy se jednalo o 34 267 důchodců. Nejvíc důchodů do zahraničí ČSSZ v prvním pololetí letošního roku vyplácela na Slovensko, a to 11 457 důchodcům, do Polska (10 550) a do Spolkové republiky Německo (4 219). ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Výplata důchodů do zahraničí si v prvním pololetí letošního roku vyžádala celkem 852 395 906 Kč, zatímco ke 30. červnu 2005 se jednalo o 675 872 746 Kč.

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

Aby lidem, kteří žijí mimo území České republiky, mohla ČSSZ důchod vyplácet, potřebuje k tomu vyplněné „Potvrzení o žití“. Jedná se o tiskopis dostupný na webu ČSSZ, který vyplněný, vlastnoručně podepsaný a s úředně ověřeným podpisem musí poživatel důchodu předložit České správě sociálního zabezpečení. Pokud ČSSZ důchod vyplácí na adresu v zahraničí, podmínky nároku na důchod se ověřují 1x ročně a tiskopis „Potvrzení o žití“ posílá ČSSZ vždy v prosinci na adresu příjemce důchodu v zahraničí. Pokud se důchod vyplácí na účet u banky v zahraničí nebo v České republice, posílá příjemce „Potvrzení o žití“ České správě sociálního zabezpečení sám bez vyzvání dle vlastního uvážení. ČSSZ doporučuje, aby tento tiskopis lidé posílali alespoň 1x ročně, samozřejmě je možné ho posílat i v kratších intervalech.

Základní informace nejen o starobním důchodu s mezinárodním prvkem přináší publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2006“, která je zdarma dostupná na všech 92 pracovištích ČSSZ v ČR. Lidé si ji mohou stáhnout zde. (Pozn.: rychlost otevření a stažení publikace závisí na rychlosti připojení na internet, Příručka má velikost 2 MB).

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Smyslem těchto nařízení je mimo jiné vyloučit nepříznivý důsledek situace, kdy například osoba, která byla pojištěna ve více státech, nezíská v některém z nich (nebo v žádném z nich) potřebnou dobu pojištění. V tomto případě členský stát přihlédne i k dobám pojištění získaným v ostatních členských státech – pojištění se sčítá.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika se zahraniční zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ (zde).

Podrobné informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii a přehled mezinárodních smluv najdete na webových stránkách ČSSZ na adrese: http//www.cssz.cz.


Deset států, do nichž ČSSZ v 1. pololetí 2006 vyplácela nejvíc důchodů

Stát Počet důchodců
Slovensko 11 457
Polsko 10 550
Spolková republika Německo 4 219
Švýcarsko 1 984
Kanada 1 616
Bulharsko 1 424
USA 1 390
Rakousko 1 014
Makedonie 478
Austrálie 468