Upravovat vdovské důchody začne ČSSZ v září

Praha 24. 8. 2006

Celkem 11 505 žádostí evidovala k 16. srpnu 2006 Česká správa sociálního zabezpečení v souvislosti s úpravou vdovských důchodů. Rozhodovat o nich začne koncem září, a to po nezbytné metodické přípravě a zajištění počítačové podpory. Úpravu vdovských důchodů umožňuje novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění. Účinná je od 1. července 2006.

Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle novely zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů.

Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před 1. 1. 1996, na vdovský důchod stále nárok.


Příklad úpravy vdovského důchodu:
Žena ovdověla 15. 2. 1989. V té době již pobírala starobní důchod ve výši 2 625 Kč. Vdovský důchod po zemřelém manželovi by činil 1 432 Kč. Pro souběh se starobním důchod byl upraven na polovinu, tedy na částku 716 Kč.

Je třeba zdůraznit - i v současné době, tedy i po změně výše uvedeného zákona, platí to, co platilo dříve: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího pouze jedna polovina.

Vdově tak od úmrtí manžela náleželo celkem 3 341 Kč (tj. 2 625 Kč jejího starobního důchodu plus 716 Kč vdovského důchodu). Podle tehdejší právní úpravy však nesměl úhrn všech důchodů překročit 2 800 Kč. Proto byl vdovský důchod omezen na 175 Kč (tj. 2 800 Kč mínus 2 625 Kč starobního důchodu ženy). Tato částka se od přiznání až do současnosti zvyšovala o valorizace.

Novela zákona umožňuje od červencové splátky 2006 upravit vdovský důchod na původních 716 Kč, (tedy na částku, která by náležela bez omezení do souběhového maxima 2 800 Kč). Tyto finanční prostředky se ještě navýší o valorizace.

Stejně se postupuje v případě, když vdovský důchod 716 Kč podle dřívější legislativy nenáležel vůbec. To bylo tehdy, když samotný starobní důchod dosahoval částky 2 800 Kč.


O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. ČSSZ připravila speciální formulář – „Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.“, který je dostupný na webových stránkách ČSSZ (zde). Žádost lze sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ či ji poslat na adresu: ústředí ČSSZ, odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění, Křížová 25, 225 08 Praha 5. V případě elektronického podání žádosti je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem.

Vdovský důchod se upravuje, případně obnovuje, od splátky důchodu v červenci 2006. O žádostech uplatněných do 31. 10. 2006 může podle přijaté právní úpravy ČSSZ rozhodnout ve lhůtě, která je ve srovnání s běžnými lhůtami správního řízení prodloužena o 90 dnů. Česká správa sociálního zabezpečení přitom odhaduje, že obdrží až několik desítek tisíc žádostí. Vdovy o své peníze v souvislosti se zvýšením vdovského důchodu od července 2006 rozhodně nepřijdou, ČSSZ jim je vyplatí formou doplatku.