Německé úřady zpřísnily kontroly zahraničních zaměstnanců

Praha 16. 8. 2006

Na přísnější kontroly zaměstnanců, především z nových členských států EU, kteří pracují na německém území, se soustředily německé úřady. Zaměřují se zejména na legálnost působení zahraničních podniků v Německu a na plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Na zaměstnance pracující na území Německa se vztahují podle nařízení Rady (EHS) 1408/71 německé právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. V praxi to znamená, že zaměstnavatel musí přihlásit zaměstnance k pojištění a odvádět pojistné do německého systému.

Pokud český zaměstnavatel posílá své zaměstnance do Německa na přechodnou dobu, aby tam pro něj vykonali určitou práci, je možné tyto pracovníky považovat při splnění přesně stanovených podmínek za osoby vyslané v souladu s citovaným nařízením Rady. Vyslaná osoba podléhá nadále českým právním předpisům a zůstává pojištěna v českém systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, i když působí v Německu.

Podmínky pro vyslání v České republice posuzuje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ) na základě „Žádosti zaměstnavatele o vystavení formuláře E101 za účelem vyslání zaměstnance“. Pokud jsou podmínky vyslání splněny, OSSZ vystaví „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“, kterým český zaměstnavatel prokazuje vůči německým kontrolním institucím, že jeho zaměstnanci podléhají českým právním přepisům o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění a že pojistné odvádí v ČR.

Podrobné informace o sociálním zabezpečení v EU poskytují OSSZ/PSSZ a lidé je mohou najít také na webových stránkách ČSSZ (zde). (Příslušnost k právním předpisům - vysílání pracovníků). Pracovněprávní hlediska vysílání zaměstnanců upravuje zákoník práce a směrnice ES č. 96/71. Bližší informace poskytnou úřady inspekce práce či MPSV. Formulář E101 se vyplňuje za účelem vyslání zaměstnance, nenahrazuje tedy v žádném případě pracovní povolení.