Lidem ve svízelné situaci pomůže stát

Praha 30. 3. 2006

Na řadě míst v České republice byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Vzhledem k tomu, že se mohou někteří občané ČR dostat v důsledku živelní pohromy do nesnází, je stát připraven jim pomoci.

Oblast sociálních dávek

V souvislosti s povodněmi a jejich následky mohou postižení občané požádat pověřené obecní úřady podle místa trvalého bydliště o některé z dávek sociální péče.

Peněžitá dávka občanům, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy, např. povodně

Účelem této dávky je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů. Dávka je určena na zakoupení např. potravin, hygienických potřeb, ošacení apod. Její výše činí až 30 000 Kč se zřetelem na majetkové poměry občana a jeho rodiny. Sociální potřebnost se nezkoumá.

Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem

Touto dávkou přispívá stát lidem na úhradu mimořádných výdajů, které nejsou schopni uhradit ze svých zdrojů. Podmínkou pro poskytnutí jednorázové dávky není sociální potřebnost. Žadatel může dostat v peněžité fromě až 15 000 Kč. Ve věcné formě 8 000 Kč a ve vyjímečných případech až 15 000 Kč.

Jednorázové peněžité a věcné dávky určené těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební

O poskytování těchto dávek rozhoduje každá obec, a to podle místa trvalého pobytu žadatele. Finance jsou určeny na úhradu mimořádných nutných nákladů, které si není žadatel schopen zaplatit ze svých zdrojů.

Bezúročné půjčky

Mohou dostat občané v nepříznivé životní situaci, kterou lze překonat pomocí půjčky, ale půjčku nemohou získat jiným způsobem. Doba splatnosti je 5 let od poskytnutí a výše půjčky může činit až 20 000 Kč. Bezúročné půjčky ale nejsou nárokové. Poskytují je obce s rozšířenou působností, pokud na ně mají prostředky ve svém rozpočtu.

Oblast pracovněprávní

V případě, že se zaměstnanec sám účastní prací při odstraňování následků povodní na vlastní nemovitosti, mohou nastat dvě situace:
a) pokud zaměstnanec takto činí pouze ve svém zájmu, aby ochránil svůj majetek, jedná se o důležitou osobní překážku v práci. Zaměstnavatel mu tak může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnanec se také může se zaměstnavatelem dohodnout, že takto zameškanou pracovní dobu napracuje.
b) V případě, že člověk odstraňuje následky povodní sice na svém majetku, ale ve veřejném zájmu (např. hrozí zřícení budovy, hygienické důvody), jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu a dotyčnému náleží pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

Při povodních se také může stát, že zaměstnanec poskytuje osobní pomoc jiné fyzické či právnické osobě a tato činnost zasahuje do jeho pracovní doby. V tom případě je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Zaměstnanec má zároveň nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud člověk potřebuje v souvislosti s povodněmi pracovní volno, aby si mohl zařídit své důležité osobní, rodinné nebo majetkové záležitosti (např. jednání s pojišťovnou), může mu ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy. Společně se mohou také dohodnout, že si zaměstnanec takto zmeškanou pracovní dobu napracuje.

V případě, že povodeň postihne zaměstnavatele a ten tak musí přerušit práce, je nezbytně nutné, aby se, pokud je to možné, pokusil převést zaměstnance na jinou práci. To může učinit i bez jeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Pokud firma sama není postižena povodněmi, ale nemůže přidělovat zaměstnancům práci v důsledku pozastavení dodávky surovin, energie apod. a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje. V tom případě náleží pracovníkům náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

Jestliže se člověk nemůže dostat do práce z důvodu přerušení provozu hromadných dopravních prostředků nebo z tohoto důvodu dorazí do práce pozdě, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno bez náhrady mzdy.

Potřebné informace dostanou lidé nejen na obecních úřadech, ale mohou se obracet i na úřady práce, inspektoráty práce či příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR