OSVČ a platby záloh na pojistné v roce 2006

Praha 19. 12. 2005

V roce 2006 se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní, bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude záloha na pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč. OSVČ vedlejší platí zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2006 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2005 byl alespoň 42 922 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné na nemocenské pojištění. U SVČ hlavní činí 208 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 83 Kč měsíčně.

Všechny uvedené částky se týkají záloh v roce 2006. V této výši je OSVČ platí teprve po podání Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2005. Do dne podání přehledu platí zálohy ve výši pro rok 2005. Tiskopis pro podání přehledu si mohou OSVČ vyzvednout na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení nebo stáhnout z webu ČSSZ (zde).

Vyměřovací základ pro odvod pojistného za rok 2005
Vyměřovací základ pro odvod pojistného (tj. částka rozhodná pro výpočet důchodu) se za rok 2005 stanoví jako 45 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je součinem kalendářních měsíců výkonu činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který činí 4 024 Kč. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je součinem kalendářních měsíců výkonu činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který činí 1 789 Kč. Z celkového počtu měsíců se odečítají ty, ve kterých OSVČ po celý měsíc měla nárok nebo pobírala nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství či vykonávala vojenskou službu.