Na základě odstranění tvrdosti zákona se zvýší důchody některých horníků

Praha 9. 12. 2005

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach rozhodl letos v říjnu o dalším odstranění tvrdosti zákona v případě hornických důchodů. Nové opatření navazuje na původní rozhodnutí z roku 2003 a týká se zejména bývalých horníků, kterým byla výše tzv. řádného starobního důchodu stanovena podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ale procentní výměra nedosahovala částky 5 100 Kč, a těch, kteří neskončili výkon vybraných zaměstnání v hornictví ve lhůtách stanovených nařízením vlády č. 557/1990 Sb. jen proto, že jsou narozeni po 31. prosinci 1950. Sám ministr k tomu dodává: „Považuji za nezbytné zajistit stejné podmínky horníkům, kteří odešli do důchodu před rokem 1996, a těm, kteří odešli později nebo odcházejí nyní.“

Zvýšení vypláceného důchodu v rámci odstranění tvrdosti zákona se vztahuje na ty horníky, kterým byl přiznán tzv. řádný starobní důchod podle § 76 zákona č. 155/1995 Sb. nebo podle usnesení vlády č. 465/1968 Sb. Nově přiznat starobní důchod v rámci odstranění tvrdosti zákona lze nyní těm horníkům narozeným v roce 1951 a později, kterým v získání zákonného nároku na starobní důchod v 50 letech věku brání skutečnost, že zaměstnání v hornictví neskončili ve lhůtách stanovených nařízením vlády č. 557/1990 Sb.

Odstraňování tvrdosti zákona u horníků provádí Česká správa sociálního zabezpečení na základě pověření ministra Zdeňka Škromacha již od podzimu 2003. Do 1. prosince 2005 rozhodla celkem 6 006 těchto žádostí. Vyřešila tak téměř všechny žádosti, které jí přišly – celkem jich bylo 6 010.

Ve 2 450 případech ČSSZ rozhodla kladně. Všichni horníci, kterým byla tvrdost zákona odstraněna, dostávají pravidelnou výplatu důchodu ve zvýšené částce. 3 556 žádostí bylo zamítnuto, nejčastěji proto, že důchod byl přiznán před 1. 1. 1996 nebo nebyl přiznán podle § 76 zákona č. 155/1995 Sb. a nařízení vlády č. 557/1990 Sb. ani dle usnesení vlády č. 465/1968. Horníci, kterým byla žádost zamítnuta z jiných důvodů a na které se vztahuje nové opatření ministra, mají možnost o odstranění tvrdosti zákona znovu požádat.

Horníci, kteří na základě nového výše zmiňovaného rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí znovu požádají o odstranění tvrdosti zákona a jejichž žádost bude oprávněná, mají nárok na úpravu důchodu od prvního dne bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla žádost doručena ČSSZ. Horníci, jejichž žádost ČSSZ obdržela před 20. říjnem 2005 a o níž dosud nebylo rozhodnuto, nemusí znovu žádat; úprava jejich důchodu se – při splnění stanovených podmínek - provede od 1. listopadu 2005. Stejným způsobem se stanoví i datum přiznání hornického důchodu, na který vznikne nárok s použitím ustanovení o odstranění tvrdosti zákona.

Žádost o úpravu hornického důchodu v rámci odstranění tvrdosti zákona lze posílat jako běžný dopis na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Z dopisu musí být zřejmé, o co se jedná a žadatel musí uvést své rodné číslo, jméno, příjmení, adresu a podepsat se.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV
Štěpánka Mikešová, tisková mluvčí ČSSZ