ČR se připravuje na stárnutí populace

Praha 14. 11. 2005

Občané České republiky se v průměru dožívají vyššího věku a mají méně dětí než v minulosti. V důsledku toho dochází ke změně věkové struktury populace a tzv. demografickému stárnutí. Počet starších občanů v České republice se tak postupně zvyšuje. V roce 2004 tvořili lidé starší 65 let 14 % populace ČR. V roce 2030 by měli podle odhadů ČSÚ občané starší 65 let tvořit 22,8 % a v roce 2050 pak 31,3 % obyvatel České republiky, což představuje přibližně 3 miliony osob. Počet lidí ve věku 85 a více let by měl do roku 2050 stoupnout přibližně na půl milionu (v roce 2004 jich bylo 93 516).

Snaha o přizpůsobení jednotlivých politik uvedenému demografickému vývoji vedla k přijetí Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007, který formuluje opatření v oblasti zaměstnanosti, péče o zdraví, sociálního zabezpečení, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a dalších. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro účast starších občanů na sociálním a ekonomickém rozvoji České republiky a podmínky pro nezávislý a kvalitní život ve stáří.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo na základě podkladů příslušných resortů vůbec první zprávu o plnění tohoto programu. Jejich aktivity spočívaly jak v legislativních opatřeních, tak v podpoře projektů realizovaných prostřednictvím dotačních programů, podpoře výzkumu a dalších činnostech.

Zpráva zahrnuje také informace o plnění programu na regionální a místní úrovni, které ministr práce a sociálních věcí obdržel od hejtmanů a primátorů vybraných statutárních měst. Ty vláda požádala o spolupráci a vypracování regionálních plánů přípravy na stárnutí.

Stárnutí populace a život ve stáří je široké téma, které se dotýká většiny oblastí života, veřejných služeb a politik. Pro efektivní plnění cílů Programu je proto důležitá vzájemná spolupráce státní správy, samosprávy, odborné veřejnosti, organizací zaměstnanců, zaměstnavatelů a občanských sdružení. Nutnost této spolupráce se odráží i ve vzrůstajícím významu sociálního dialogu v této oblasti.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR