OSVČ s daňovým poradcem musí podat Přehled do 1. srpna

Praha 28. 7. 2005

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí v roce 2005 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2004. Pokud OSVČ daňové přiznání za rok 2004 zpracovával daňový poradce a osoba samostatně výdělečně činná tuto skutečnost doložila u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (což je povinností OSVČ), termín podání Přehledu je 1. srpen 2005. Pojistné na sociální zabezpečení pak OSVČ musí doplatit do letošního 9. srpna.

Do 1. srpna 2005 musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2004 také ty OSVČ, které nebyly povinny zpracovávat daňové přiznání.

Pro všechny ostatní OSVČ (s výjimkou těch, kterým finanční úřad prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání) byl termín pro odevzdání Přehledu už před cca třemi měsíci, a to 2. května 2005. Do této doby podala Přehled většina OSVČ stejně jako tomu bylo v předchozích letech.

Jestliže OSVČ Přehled o příjmech a výdajích nepodá včas nebo vůbec, může jí OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, případně stanovit pojistné v pravděpodobné výši. Stanovení pravděpodobné výše pojistného nezbavuje OSVČ povinnosti podat Přehled.

V případě, že OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, tedy do 8 dnů od podání Přehledu, nebo ho zaplatí v nižší částce, je plátce pojistného povinen platit penále. To je 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den, v kterém dluh na pojistném trvá. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách. Dluh na sociálním pojištění mohou úřady vymáhat až 10 let.

Ke 30. červnu 2005 ČSSZ evidovala 921 607 OSVČ vykonávajících činnost. Z toho si 743 250 OSVČ platilo povinné zálohy na pojistné na důchodové pojištění, což v praxi znamená, že si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávali. 253 456 OSVČ si platilo zálohy na pojistné na nemocenské pojištění – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.