Důchodové pojištění spravované ČSSZ bylo letos v květnu ve stejném deficitu jako v dubnu

Praha 20. 7. 2005

Letos v červnu byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný ČSSZ, zahrnující příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění, očištěný o výdaje na sociální pojištění související s jiným obdobím, v deficitu 0,7 miliardy korun. To je o 1,1 miliardy Kč lepší výsledek než v květnu 2005. Bez „očištění“ byl schodek tzv. účtu sociálního pojištění 4,5 miliardy Kč.

Za schodek tzv. účtu sociálního pojištění může především deficit na tzv. účtu důchodového pojištění. Včetně výdajů souvisejících s jiným obdobím dosahoval k letošnímu 30. červnu cca 5,2 miliardy korun. Na důchodové pojištění plátci pojistného zaplatili celkem 120,2 miliardy korun, naopak na důchodových dávkách (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody) ČSSZ vyplatila 125,4 miliardy Kč. V těchto výdajích je zahrnuta i záloha vyplacená v červnu 2005 České poště na výplaty červencových důchodů (6,2 miliardy korun) a rovněž částka 3,3 miliardy Kč, kterou ČSSZ vyplatila České poště v prosinci 2004 jako zálohu na lednové důchody. Pokud se tedy tzv. účet důchodového pojištění očistí o výše uvedené prostředky vyplacené České poště a o další výdaje které věcně souvisí s jiným obdobím, pak byl ke konci prvního pololetí letošního roku v deficitu 1,4 miliardy Kč. To je o 0,5 miliardy lepší výsledek než v květnu 2005.

Fakt, že většinu důchodů vyplácí ČSSZ právě prostřednictvím hotovostních přepážek České pošty, má tedy významný vliv na tzv. účet důchodového pojištění. V každém měsíci je dvanáct výplatních termínů důchodů, vždy v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, v případě ústavů sociální péče 15. den v měsíci. Zálohu na výplatu prvních důchodů v měsíci ČSSZ vyplácí České poště vždy v měsíci předchozím (vždy pět dnů před samotnou výplatou na poštovní přepážce).

Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu vybrala ČSSZ k poslednímu červnovému dni letošního roku 18,1 mld. Kč, tedy o 0,8 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění k 30. 6. 2005 přitom činily 17,4 mld. Kč. Přebytek na tzv. účtu nemocenského pojištění byl tak ke konci letošního června 0,7 mld. Kč, což je o cca 0,6 mld. Kč horší výsledek než ve stejném období roku 2004. Může za to mimo jiné chřipková epidemie, která si v letošním roce na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění, na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

V prvních dvou měsících letošního roku se vývoj systému důchodového a nemocenského pojištění spravovaného Českou správou sociálního zabezpečení podobal roku 2004. V březnu 2005 došlo k poklesu dynamiky meziročního růstu inkas pojistného (meziroční index růstu inkasa v březnu 2004 činil 100,9 %, zatímco v lednu a únoru 2005 byl tento index na cca 107 %). V dubnu 2005 pak došlo opět ke zvýšení meziročního indexu růstu inkasa na 105,8 % a v květnu 2005 až na 107,8 %. Z uvedeného je zřejmé, že se index výběru pojistného letos v květnu zlepšil a dosahoval lednových a únorových hodnot. V červnu 2005 dosáhl index růstu inkasa výše pouze 105,5%. Důvodem tohoto snížení může být i zrušení dalších platů ve veřejném sektoru v roce 2005.

Z uvedených výsledků za první pololetí roku 2005 je zřejmé, že nelze v tuto chvíli vyvozovat závěry pro rok 2005 o přebytku či deficitu pojistných systémů spravovaných ČSSZ. Vývoj předchozích let ale ukazuje, že přebytek příjmů nad výdaji bývá zpravidla vyšší ve 2. pololetí, kdy se příjmy z pojistného zvyšují.

Významným faktorem ovlivňujícím příjmovou stranu systému sociálního pojištění je vývoj mezd v ČR. Ten může ve druhém pololetí na jedné straně eliminovat výpadky způsobené chřipkovou epidemií, na druhé straně může v důsledku poklesu výběru pojistného zhoršit stav účtu sociálního pojištění.

Výše uvedené informace se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Netýkají se pojištění v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění k 30. 6. 2005

Informace ke stavu tzv. účtu sociálního pojištění za květen 2005 najdete na webových stránkách ČSSZ (zde).