Schodek účtu sociálního pojištění spravovaného ČSSZ byl ke konci dubna 3 mld. korun, očištěný účet byl ve schodku 2 mld. Kč

Praha 26. 5. 2005

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 30. 4. 2005 v deficitu 2,8 miliard korun. Ke konci letošního dubna plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 78,9 miliard korun, což je o 3,9 mld. korun více než v roce předchozím. Naopak na starobní, pozůstalostní a invalidní penze (tedy dávky důchodového pojištění) a na dalších výdajích souvisejících s výplatou důchodů pro jiná období ČSSZ vyplatila do konce dubna 81,7 miliard Kč, tedy o 5,8 mld. Kč víc než v roce předchozím.

Schodek na účtu důchodového pojištění v letošním roce způsobilo zejména mimořádné zvýšení výdajů na důchody. Došlo k němu hned na začátku roku 2005, a to o 1,8 mld. Kč. Právě tuto částku musela z letošních rozpočtových prostředků ČSSZ vyplatit České poště jako doplatek zálohy na první lednové důchody.

Zálohy na důchody ČSSZ vyplácí České poště vždy pět pracovních dní před samotnou výplatou důchodu na poštovní přepážce. Zálohy na první lednové důchody tedy měly být vyplaceny v prosinci, a to z rozpočtových prostředků roku 2004. Mělo se jednat o 5,1 miliardy Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 1116 z 10. listopadu 2004, ale byla část těchto peněz použita na úhradu jednorázových příspěvků důchodcům. Po dohodě s Českou poštou a v souladu s výše uvedeným usnesením vlády tak ČSSZ zálohu na první lednové důchody zaplatila v prosinci 2004 pouze ve výši 3,3 mld. Kč. Zbylých 1,8 miliardy Kč doplatila České poště v lednu, a to z finančních prostředků roku 2005.

Fakt, že většinu penzí ČSSZ vyplácí právě prostřednictvím hotovostních přepážek České pošty, má tedy významný vliv na tzv. účet důchodového pojištění. V každém měsíci je dvanáct výplatních termínů důchodů, vždy v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, v případě ústavů sociální péče 15. den v měsíci. Zálohu na výplatu prvních důchodů ČSSZ vyplácí České poště vždy v měsíci předchozím. V praxi to znamená, že v dubnu 2005 vyplatila ČSSZ zálohy na první výplaty důchodů v květnu. Celkem se jednalo o 3,8 miliard Kč.

Účet důchodového pojištění ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími tak, jak je popsáno výše, byl ke konci dubna v deficitu 1,8 miliard korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ k 30. dubnu letošního roku vybrala 11,9 mld. Kč, tedy 104,4 % příjmů stejného období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 12,1 mld. Kč. Deficit na tzv. účtu nemocenského pojištění byl tak ke konci letošního dubna 200 milionů korun, což je o 400 milionů Kč horší výsledek než v roce 2004 (v dubnu 2004 činil přebytek 200 mil. Kč). Účet nemocenského pojištění by byl pravděpodobně přebytkový, pokud by výdaje na dávky nemocenského pojištění nebyly ovlivněny chřipkovou epidemií v 1. čtvrtletí roku 2005.

Tzv. účet sociálního pojištění, zahrnující příjmy a výdaje na oba pojistné systémy (důchodové a nemocenské pojištění celkem), byl ke konci dubna 2005 v deficitu 3 mld. korun. Očistí–li se výdaje na dávky důchodového pojištění o výdaje související s jiným obdobím, pak byl účet sociálního pojištění v deficitu 2 miliardy korun. Na výsledky systému sociálního pojištění měla výrazný vliv chřipková epidemie, která si na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění, na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

Podle prvních prognóz ČSSZ předpokládala, že by v roce 2005 mohl být přebytek v systému sociálního pojištění vyšší než 17 miliard Kč. Reálný přebytek snížený o zálohu České poště na výplatu důchodů v prvních splatnostech roku 2006 (6 mld. Kč) byl odhadován ve výši více než 11 miliard Kč.

Optimistické prognózy ČSSZ vycházely ze skutečnosti, že systém sociálního pojištění byl v roce 2004 v přebytku více než 16 miliard Kč. V prvních dvou měsících roku 2005 se vývoj systému důchodového a nemocenského systému podobal roku 2004. V březnu 2005 došlo k poklesu dynamiky meziročního růstu inkas pojistného (meziroční index růstu inkasa v březnu je pouze 100,1 %, v lednu a únoru byl tento nárůst cca 107 %). V měsíci dubnu pak došlo opět ke zlepšení meziročního růstu inkasa na 105,8 %. Z uvedeného je zřejmé, že výběr pojistného se sice v dubnu zlepšil, pořád však nedosahoval hodnot ledna a února a nebyl pokryt výpadek ve výběru pojistného v měsíci březnu.

Je však předčasné upravovat první prognózy. Teprve vývoj v dalších měsících ukáže, zda se pokles dynamiky výběru pojistného zvýší. Přebytek příjmů nad výdaji bývá zpravidla vyšší ve 2. pololetí, kdy se příjmy z pojistného zvyšují. Již nyní je ale zřejmé, že zejména vlivem chřipkové epidemie dojde ke snížení původně prognózovaného přebytku systému sociálního pojištění až o 2 mld. korun. Významným faktorem ovlivňujícím systém sociálního pojištění je vliv makroekonomického vývoje v ČR na příjmovou stranu systému sociálního pojištění. Ten může na jedné straně eliminovat výpadky způsobené chřipkovou epidemií, na druhé straně může v důsledku poklesu výběru pojistného zhoršit stav účtu sociálního pojištění.

Výše uvedené prognózy se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 30. 4. 2005
Informace ke stavu tzv. účtu sociálního pojištění za rok 2004 najdete na webových stránkách ČSSZ (zde).