ELDP pomáhají lidem předcházet problémům při vyřizování důchodů

Praha 29. 4. 2005

V současné době dostávají zaměstnanci od svých zaměstnavatelů vůbec poprvé v historii tzv. stejnopis ročního evidenční listu důchodového pojištění (ELDP). Protože lidé často nevědí, k čemu ELDP slouží a jak s ním mají nakládat, ČSSZ se snaží veřejnost co nejvíc informovat:

Na ELDP jsou uvedeny doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (většinou dny pobírání nemocenských dávek). Tedy informace důležité pro budoucí důchod. Většinu českých důchodců, tedy důchodců starobních, invalidních i pozůstalostních (v březnu 2005 jich bylo celkem 2 631 601) vyplácí ČSSZ. A právě České správě sociálního zabezpečení musí organizace ELDP za své zaměstnance každoročně posílat a stejnopis ELDP dát i svému zaměstnanci.

Každoroční uzavírání a zasílání ELDP je novinkou od 1. 1. 2004. V praxi to znamená, že poprvé organizace uzavírají tzv. roční ELDP za své zaměstnance právě za rok 2004. Musí je přitom uzavřít do 30. dubna a do 8 dnů poté je poslat ČSSZ. Pokud organizace tuto povinnost nesplní, zaměstnanec to jednoduše zjistí tím, že stejnopis ELDP ve své firmě nedostane.

V současné době je několik způsobů, jak může organizace poslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění za své zaměstnance. Buď v klasické papírové podobě, nebo elektronicky. ČSSZ přitom jednoznačně preferuje elektronické podání (e - Podání) nejlépe prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). Proto, aby co nejvíce organizací podalo ELDP právě elektronicky přes PVS, rozhodla se ČSSZ, že organizacím, které se zavážou k elektronickému podání přes PVS, prodlouží dobu podání ELDP, a to o 2 měsíce.

Je třeba říci, že e - Podání ELDP přes PVS volí v současné době velmi mnoho organizací – na ČSSZ k dnešnímu dni dorazilo už přes milion elektronických ELDP. Celkem ČSSZ očekává, že v letošním roce obdrží 4,5 milionů ELDP a věří, že podstatná část bude právě elektronicky.

Roční ELDP je zásadní změnou, která umožňuje lidem, aby měli kontrolu nad svým pojištěním. Dříve ji neměli, ELDP nedostávali, a tak se v některých případech stávalo, že se občan dozvěděl až těsně před důchodem, že firma jeho ELDP neposlala České správě sociálního zabezpečení, a proto mu v evidenci ČSSZ chybí některé doby pojištění a výše výdělků. Existují sice možnosti, jak dobu pojištění a výdělky prokázat jiným materiálem než je ELDP (například mzdovými listy, či výplatními páskami), ale lidé si často tyto materiály za celý svůj pracovní život neschovávali a pokud organizace, v které pracovali, zanikla, mnozí se ocitli v těžké situaci, kdy museli - s pomocí ČSSZ – prohlížet archivy, či doslova pátrat po nástupnické organizaci bývalého zaměstnavatele. Tato situace by se v budoucnu díky stejnopisu ELDP, na který má každý zaměstnanec od své organizace nárok, neměla opakovat a lidé se tak konečně budou moci starat o své věci. Mají na to účinný nástroj.

ELDP, které zaměstnavatel zasílá ČSSZ, jsou pečlivě archivovány. A jsou základem pro elektronická Individuální konta pojištěnců (IKP), která vzniknou v roce 2006. IKP budou (zjednodušeně) jakýmsi osobním elektronickým účtem každého pojištěnce, který povede ČSSZ a v němž budou veškeré údaje o pojištěnci, týkající se sociálního pojištění za celý jeho život. Od roku 2006 pak díky IKP budou moci lidé požádat o výpis dob pojištění a budou mít i celkový přehled o tom, jaké informace o dobách pojištění a výdělcích o nich ČSSZ vede. Případné nesrovnalosti tak budou moci řešit hned a ne až těsně před důchodem, jak tomu bylo dosud. Elektronická IKP také výrazně zkrátí vyřízení důchodů, zruší se místní příslušnost pojištěnců (lidé se o svých dobách pojištění a výdělcích dozví na všech pracovištích ČSSZ) a rovněž bude jednodušší komunikace se zahraničními nositeli pojištění.