Schodek sociálního pojištění spravovaného ČSSZ byl ke konci března 2,6 mld. korun, očištěný účet byl ve schodku 1,3 mld.

Praha 28. 4. 2005

Účet důchodového pojištění spravovaného ČSSZ byl k 31. 3. 2005 v deficitu 2,9 miliardy korun. Ke konci letošního března plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 58,9 miliardy korun, což je o 2,8 mld. korun více než v roce předchozím. Naopak na starobní, pozůstalostní a invalidní penze (tedy dávky důchodového pojištění) a na dalších výdajích souvisejících s výplatou důchodů pro jiná období ČSSZ vyplatila do konce března 61,8 miliard Kč, tedy o 6,5 mld. Kč víc než v roce předchozím.

Za schodek důchodů v letošním roce může zejména mimořádné zvýšení výdajů na důchody. Došlo k němu hned na začátku roku 2005, a to o 1,8 mld. Kč. Právě tuto částku musela z letošních rozpočtových prostředků ČSSZ vyplatit České poště jako doplatek zálohy na první lednové důchody.

Zálohy na důchody ČSSZ vyplácí České poště vždy pět pracovních dní před samotnou výplatou důchodu na poštovní přepážce. Zálohy na první lednové důchody tedy měly být vyplaceny v prosinci, a to z rozpočtových prostředků roku 2004. Mělo se jednat o 5,1 miliardy Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 1116 z 10. listopadu 2004 ale byla část těchto peněz použita na úhradu jednorázových příspěvků důchodcům. Po dohodě s Českou poštou a v souladu s výše uvedeným usnesením vlády tak ČSSZ zálohu na první lednové důchody zaplatila v prosinci 2004 pouze ve výši 3,3 mld. Kč. Zbylých 1,8 miliardy Kč doplatila České poště v lednu, a to z finančních prostředků roku 2005.

Fakt, že většinu penzí ČSSZ vyplácí právě prostřednictvím hotovostních přepážek České pošty, má tedy významný vliv na tzv. účet důchodového pojištění. V každém měsíci je dvanáct výplatních termínů důchodů, vždy v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, v případě ústavů sociální péče 15. den v měsíci. Zálohu na výplatu prvních důchodů ČSSZ vyplácí České poště vždy v měsíci předchozím. V praxi to znamená, že v březnu 2005 vyplatila ČSSZ zálohy na první výplaty důchodů v dubnu – celkem se jednalo o 3,7 miliardy Kč.

Účet důchodového pojištění ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími tak jak je popsáno výše, byl ke konci března v deficitu 1,6 miliardy korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ k 31. březnu letošního roku vybrala 8,9 mld. Kč, tedy 104,7 % příjmů stejného období loni. Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 8,6 mld. Přebytek na účtu nemocenského pojištění byl tak ke konci letošního března 300 milionů korun, což je o 300 milionů Kč lepší výsledek než v roce 2004. Přebytek na účtu nemocenského pojištění by byl vyšší, pokud by výdaje na dávky nemocenského pojištění nebyly ovlivněny chřipkovou epidemií v 1. čtvrtletí roku 2005.

Tzv. účet sociálního pojištění, zahrnující příjmy a výdaje na pojistné systémy (důchodové a nemocenské pojištění celkem), byl tedy ke konci března 2005 v deficitu 2,6 mld. korun. Očistí – li se výdaje na dávky důchodového pojištění o výdaje související s jiným obdobím, pak byl účet sociálního pojištění v deficitu 1,3 miliardy korun. Na výsledky systému sociálního pojištění měla výrazný vliv chřipková epidemie, která si na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění a na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

Podle prvních prognóz ČSSZ je vývoj v oblasti důchodového a nemocenského pojištění nadějný. V případě, že nedojde k zásadním výpadkům v oblasti výběru pojistného ČSSZ a ke změnám parametrů systému sociálního pojištění, přepokládá ČSSZ, že by v roce 2005 mohl být přebytek v systému sociálního pojištění vyšší než 17 miliard Kč. Reálný přebytek snížený o zálohu České poště na výplatu důchodů v prvních splatnostech roku 2006 (6 mld. Kč) by tak mohl být vyšší než 11 miliard Kč.

Optimistické prognózy ČSSZ vychází ze skutečnosti, že systém sociálního pojištění byl roce 2004 v přebytku víc než 16 miliard Kč. V prvních dvou měsících roku 2005 byl vývoj systému důchodového a nemocenského systému zatím podobný roku 2004. V březnu 2005 ale došlo k poklesu dynamiky růstu inkas pojistného (meziroční index růstu inkas v březnu je pouze 100,1 %, v lednu a únoru byl tento nárůst cca. 107 %). Na základě výpadku výběru pojistného v jednom měsíci je ale předčasné upravovat prognózy. Teprve vývoj v dalších měsících ukáže, zda se pokles dynamiky výběru pojistného vyrovná. Přebytek příjmů nad výdaji je zpravidla vyšší ve 2. pololetí, kdy se zpravidla příjmy z pojistného zvyšují. Je ale pravděpodobné, že vlivem chřipkové epidemie dojde ke snížení původně prognózovaného přebytku systému sociálního pojištění až o 2 mld. korun.

Výše uvedené prognózy se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 31. 3. 2005Informace ke stavu tzv. účtu sociálního pojištění za rok 2004 najdete na webových stránkách ČSSZ (zde).