Podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2004

Praha 25. 1. 2005

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí v roce 2005 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2004.

Přehled za rok 2004 OSVČ podává nejpozději do 2. května 2005, a to vždy, pokud její daňové přiznání nezpracovává daňový poradce. Pokud však daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 2. května 2005 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení či Pražské správy sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna 2005.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou - li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 1. srpna.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2004 se ve srovnání s přehledy v předchozích letech výrazně změnil. A to zejména proto, že se od 1. 1. 2004 samostatná výdělečná činnost (SVČ) dělí na činnost hlavní a vedlejší.

Toto rozdělení se projeví i při vyplňování samotného přehledu. Podrobný návod k vyplnění a tiskopis samotný je k dispozici na správách sociálního zabezpečení a na internetových stránkách ČSSZ (zde).

Podrobné informace k novému tiskopisu a způsobu výpočtu vyměřovacího základu pro odvod pojistného jsou zveřejněny v čísle 1/2005 odborného časopisu Národní pojištění, který vydává ČSSZ. Jeho internetovou podobu najdete zde.

OSVČ, která vykonává hlavní činnost, má vždy povinnost platit zálohy na důchodového pojištění, a to bez ohledu na výši dosaženého příjmu. OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, platí v roce 2005 zálohy na důchodové pojištění v případě, že si podá přihlášku k tomuto pojištění, nebo pokud její loňský příjem po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl rozhodné částky. Za rok 2004 činí rozhodná částka 40 410 Kč, popř. se snižuje o částku 3 368 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla činnost vykonávána.

Do dne podání přehledu platí OSVČ zálohy ve výši pro rok 2004. Dojde-li však ke změně skutečností rozhodných pro stanovení zálohy, například změna z vedlejší SVČ na hlavní SVČ, pak bude záloha stanovena ve výši platné pro rok 2005.