Politické vězně z let 1948 – 89 začne ČSSZ vyplácet letos v dubnu

Praha 21. 1. 2005

Česká správa sociálního zabezpečení v současné době eviduje víc než 3 000 žádostí v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální. Přijímá je přitom teprve od 10. prosince 2004, kdy nařízení vlády vyšlo ve Sbírce zákonů. Žádostí od bývalých politických vězňů z let 1948 – 89 či od jejich pozůstalých každým den přibývá.

Podle vládního nařízení má ČSSZ příplatky k důchodu začít vyplácet nejpozději letos v červenci. Vzhledem k tomu, že usnesení vlády č. 1155 ze 24. 11. 2004 ukládá ministru financí zabezpečit do třiceti dnů po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 622/2004 (tj. do 30. 1. 2005) z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu na rok 2005 prostředky na výplatu příplatku k důchodu a na správní výdaje spojené s jeho výplatou, nemá dosud ČSSZ na tyto účely žádné finanční prostředky (ani na samotné příplatky, ani na činnosti s výplatou spojené). Přitom je nezbytné provést rozsáhlé technologické změny v celém systému výplaty důchodů, aniž by se tím narušila či omezila běžná výplata důchodů.

Žadatelé o příplatek přesto nemusí mít strach, že o své peníze přijdou. ČSSZ pečlivě eviduje všechny došlé žádosti a předpokládá, že většinu z nich rozhodne v zákonem stanovené lhůtě, tedy do konce července 2005. Urgovat vyřízení žádostí proto není nutné. Zjistí –li ČSSZ například v letošním květnu, že žadatel má na příplatek k důchodu nárok, vyplatí mu doplatek od ledna do května 2005 zpětně. Následující příplatky bude občan dostávat už s běžnou výplatou důchodu.

O žádostech o příplatek k důchodu začne ČSSZ rozhodovat letos v březnu. Bude přitom vycházet především z podkladových materiálů, které má ve své evidenci. Pouze v případě, že tyto dokumenty nebudou stačit, vyzve ČSSZ žadatele k jejich doplnění.

Příplatek 50 Kč za každý započatý měsíc věznění náleží od ledna letošního roku těm občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu (1948 – 1989) z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody. Trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč za každý započatý měsíc věznění mají vdovy či vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod.

O příplatek je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí. Většinu českých důchodů přitom vyplácí právě Česká správa sociálního zabezpečení. Uplatňování žádostí o příplatek k důchodu není časově omezeno, samotný příplatek bude pravidelně valorizován. Více informací je možné nalézt na webových stránkách ČSSZ - zde. Informace a formuláře lze též získat na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení nebo na Pražské správě sociálního zabezpečení.