OSVČ a platby záloh na pojistné v roce 2005

Praha 18. 1. 2005

V roce 2005 se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní bude po podání přehledu za rok 2004 platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 192 Kč měsíčně. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě, že se jedná o SVČ hlavní povinná vždy, tedy i v případě, že je OSVČ ve ztrátě.

Pokud OSVČ vykonává SVČ vedlejší a její příjmy v roce 2004 po odpočtu vynaložených výdajů činily alespoň 40 410 Kč, vzniká jí v roce 2005 rovněž povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je v tomto případě 530 Kč měsíčně. Tuto zálohu bude OSVČ vykonávající SVČ vedlejší platit také v případě, že k důchodovému pojištění přihlásí dobrovolně.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává i nadále dobrovolná, a to jak u SVČ hlavní tak SVČ vedlejší. Liší se ale minimální pojistné na nemocenské pojištění. U SVČ hlavní jsou 178 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 79 Kč měsíčně.

Všechny výše uvedené částky se týkají záloh v roce 2005. V této výši je OSVČ platí teprve po podání Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2004. Do dne podání přehledu platí zálohy ve výši pro rok 2004, dojde-li však ke změně skutečností rozhodných pro stanovení zálohy, např. změna z vedlejší SVČ na hlavní SVČ, bude záloha stanovena ve výši platné pro rok 2005
(viz).Tiskopis pro podání přehledu si mohou OSVČ vyzvednou na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení nebo stáhnout z webových stránkách ČSSZ (zde).

Vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení za rok 2004
Při stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného za rok 2004 se postupuje podle platných předpisů. Pro SVČ hlavní i vedlejší činí minimální vyměřovací základ 40 % rozdílu mezi dosaženými příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a vykázanými výdaji. Za rok 2005 pak 45 %.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní činnost je za rok 2004 součinem kalendářních měsíců výkonu hlavní činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 3 368 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší činnost je za rok 2004 součinem kalendářních měsíců výkonu vedlejší činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě
1 684 Kč.

Z celkového počtu kalendářních měsíců se vždy odečítají měsíce, ve kterých OSVČ po celý kalendářní měsíc měla nárok nebo pobírala nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, vykonávala vojenskou nebo civilní službu.