MPSV: Valorizace důchodů v roce 2005

Starobní důchody se od ledna 2005 zvýší o 5,66 %. Důchodci budou pobírat penzi v průměru o 412 Kč vyšší. Průměrný důchod by měl v příštím roce činit 7 687 Kč. Rozhodla o tom vláda.

Reálná hodnota důchodů bude v příštím roce činit 102,6 % reálné hodnoty průměrného vypláceného starobního důchodu v roce 1989 a bude tak o 3,3 procentního bodu vyšší než v roce 2004.

Podle zákona o důchodovém pojištění se každý důchod skládá z procentní a základní (je jednotná pro všechny důchodce) výměry.

Na základě rozhodnutí vlády se procentní výměra všech důchodů (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí), které byly přiznány před 1. lednem 2005, zvýší o 5,4 %. Valorizace bude stejná pro penze „starodůchodců“ (tj. důchodů přiznaných před 1. lednem 1996) i „novodůchodců“ (tj. důchodů přiznaných po 31. prosinci 1995).

Základní výměra důchodu (v současné době 1 310 Kč) se zvýší o 90 Kč na 1 400 Kč. Vzhledem k tomu, že je základní výměra důchodu jednotná pro všechny důchodce, bude se zvýšení týkat i důchodů přiznaných po 31. prosinci 2004. Podíl základní výměry důchodu na celkové výši důchodu se u průměrného vypláceného starobního důchodu zvýší z 18 % na 18,2 %.

Na uvedenou valorizaci bude potřeba vyčlenit ze státního rozpočtu celkem 13 350 mil. Kč. Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného na důchodové pojištění.

O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým nařízením. Zákonné podmínky pro zvyšování důchodů stanoví § 67 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 264/2002 Sb. O výši valorizace rozhoduje kabinet na základě konečných statistických údajů. Je stanovena minimální úroveň zvýšení důchodů (100 % růstu cen a nejméně jedna třetina růstu reálné mzdy zjištěného za stanovené období).

V období od srpna 2003 do července 2004 se index růstu cen vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona zvýšil o 3,2 %. Růst reálných mezd za rok 2003 vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona dosáhl 6,63 %. Z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3, tj. 2,3 % (6,63 : 3 = 2,21), takže z titulu růstu reálných mezd je nutné důchody zvýšit minimálně o 2,3 %. Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně má tedy činit nejméně 5,6 % (1,032 x 1,023 = 1,055736).

Schválená valorizace důchodů v roce 2005 naplňuje základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES, tj. zlepšování životních podmínek a poskytování náležité sociální ochrany, a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Přehled o zvyšování vyplácených důchodů

Vývoj průměrné výše starobního důchodu v letech 1996 - 2005

V Praze dne 20. 10. 2004

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV
221 922 359, 724 209 037
katerina.berankova@mpsv.cz
www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz