Černé mzdy znamenají nižší důchod

Praha 13. 9. 2004

Česká správa sociálního zabezpečení se v poslední době setkává s případy, kdy se lidé, kteří dostávali tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší starobního, případně invalidního důchodu. Zdá se jim nízký. Tito lidé si neuvědomují, že výše penze závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši příjmů dosažených v rozhodném období.

Za zaměstnance, kterým zaměstnavatel vyplácí pouze minimální mzdu a zbytek dostávají tzv. na ruku, organizace odvádí nižší pojistné. ČSSZ pak u těchto lidí eviduje nižší mzdy. Z nich pak v době, kdy zaměstnanec odchází do starobního důchodu, nebo žádá o důchod invalidní, vypočítává výši důchodu.

Lidé si na nízkou výměru důchodu většinou nestěžují písemně, obvykle se při osobní návštěvě pouze diví, proč je jejich důchod nepoměrný k jejich výdělkům. Upřesnění údajů (názvu zaměstnavatele, skutečných příjmů) přitom odmítají ze strachu z trestní odpovědnosti a z bývalých zaměstnavatelů sdělit. Jedná se například o zaměstnance malých restaurací (kombinace dvou pracovních poměrů číšnice – uklízečka, kuchař apod.) Na dotaz, proč na tuto praxi přistupovali, bývá odpověď podobná: „Nenapadlo nás, že to může mít vliv na výši důchodu a pokud bychom na tento způsob odměňování nepřistoupili, nedostali bychom práci, o kterou máme zájem“.

Pro ilustraci uvádíme příklad žadatele o důchod, jehož oficiálně vykazovaný příjem v posledních osmi letech jen nepatrně přesahoval minimální mzdu, ve skutečnosti však pobíral o 5 000 Kč více. Jedná se o muže, který dosáhl důchodového věku a ihned k tomuto datu do důchodu odešel. Byl pojištěný 43 roků. Na příkladech vidíte, jaký by měla černá mzda dopad na jeho starobní důchod.

Varianta 1
Výpočet důchodu byl proveden ze stanovené minimální mzdy (od 1. 1. 1992). Za dobu od roku 1986 do roku 1991 byla použita pro vyměřovací základ částka 24 000,- Kč. V tomto případě činí výše starobního důchodu 5 833,- Kč.

Varianta 2
Výpočet důchodu byl proveden stejným způsobem a za stejné období jako u varianty 1, minimální mzda (od. 1. 1. 1992) ale byla navýšena o 5 000 Kč měsíčně, které zaměstnanci vyplácel v hotovosti zaměstnavatel jako tzv. „černou mzdu. Výše důchodu v tomto případě činí 7 212,- Kč.

Kvůli černé mzdě by tak v tomto vzorovém případě měl poživatel starobního důchodu měsíčně
o 1 379 Kč nižší důchod, než kdyby mu zaměstnavatel celou mzdu vyplácel řádným způsobem.

Podle nařízení vlády č. 463/2003 Sb je od 1. 1. 2004 minimální mzda 39,60 Kč za každou hodinu odpracovanou zaměstanancem v rámci stanovené pracovní doby a 6 700 Kč pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou.

Starobní důchod se skládá ze základní výměry, která činí 1 310 Kč měsíčně a procentní výměry. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je třeba znát osobní vyměřovací základ. Ten - zjednodušeně řečeno - tvoří měsíční průměr ročních příjmů, dosažených v rozhodném období (zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předcházející roku, kdy se důchod přiznává). Vyměřovací základ je vždy navýšený o koeficienty, které se stanovují pro každý kalendářní rok na základě vládním nařízením vyhlášeného průměrného příjmu všech pojištěnců za jednotlivé kalendářní roky.

Více informací naleznete zde.

K 31. 8. 2004 byla průměrná výše starobního důchodu (bez souběhu s jiným typem důchodu, např. vdovským) 7 256 Kč - u mužů se jednalo průměrně o 8 115 Kč, u žen pak o 6 586 Kč měsíčně.