V prvním pololetí byl „očištěný“ důchodový účet ČSSZ v přebytku

Prognóza: V roce 2004 bude důchodový systém spíše vyrovnaný

Praha 28. 7. 2004

Deficit důchodového účtu ČSSZ klesá. Ke 30. 6. 2004 činil cca 1,3 miliardy Kč, což je mnohem méně než ve stejném období loni. Tehdy schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca 12 miliard korun. Ke konci letošního června plátci pojistného na důchodové pojištění zaplatili celkem 113,7 miliardy korun. Naopak na starobní, pozůstalostní a invalidní penze (tedy dávky důchodového pojištění) ČSSZ vyplatila 115 miliard Kč, tedy o 4,6 % víc než v roce předchozím.

Důchodový účet ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl v prvním pololetí roku 2004 dokonce v mírném přebytku – o cca 700 milionů korun. Ke 30. 6. letošního roku tak příjmy a výdaje na důchodové pojištění byly v podstatě vyrovnané.

Důchodový účet ovlivňuje fakt, že většinu penzí ČSSZ vyplácí prostřednictvím České pošty, s. p. Proto, aby tento podnik mohl klientům České správy sociálního zabezpečení důchody vyplatit v pravidelném termínu, poskytuje ČSSZ poštám vždy pět pracovních dnů před výplatou penze zálohu. V každém měsíci je přitom dvanáct výplatních termínů důchodů, vždy v sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, v případě ústavů sociální péče 15. den v měsíci. Zálohu na výplatu prvních penzí tak ČSSZ vyplácí České poště vždy v měsíci předchozím. V praxi to znamená, že v červnu 2004 ČSSZ vyplatila zálohy na první výplaty důchodů v červenci – celkem se jednalo o 6,2 miliardy Kč.

K podobným pohybům na důchodovém účtu ČSSZ došlo také loni v prosinci. Tehdy ČSSZ vyplatila zálohy na leden 2004 v celkové výši 5 miliard Kč. Sice se jednalo o důchody financované ze státního rozpočtu roku 2003, vyplacené a vyúčtované byly ale v roce následujícím.

Stav důchodového účtu v červnu 2004 ovlivnily také výplaty penzí na bankovní účty pro výplatní termín 2. července. Aby lidé dostali důchod, na který mají nárok včas, musela ČSSZ penzi ze svého účtu odepsat do 30.6.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ ke 30. červnu letošního roku vybrala 17,3 mld. Kč, tedy 107,3 % příjmů ze stejném období loni. Výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní sociální dávky přitom činily 19,5 mld. (z toho výdaje na dávky nemocenského pojištění 16 miliard Kč). Deficit na dávkách nemocenského pojištění a ostatních sociálních dávkách byl tak v prvním pololetí 2004 o 1,3 miliardy korun nižší než ve stejném období loni. Zatímco 30. 6. 2003 byl schodek 3,5 miliardy korun, o rok později klesl na 2,2 mld. Kč.

Snížení deficitu a jeho vývoj ukazuje, že změny systému nemocenského pojištění platné od začátku letošního roku byly prospěšné. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění dokonce částečně pokryly výdaje na jednorázový příspěvek důchodcům. Tato kompenzace DPH celkem vyšla státní rozpočet na 2,7 mld. Kč.

V letošním roce jsou tedy podle účetní evidence ČSSZ zatím systémy důchodového a nemocenského pojištění v podstatě vyrovnané, na rozdíl od stejného období roku předchozího. V roce 2003 byl deficit důchodového pojištění podle údajů ČSSZ cca 17,5 mld. S ohledem na změny sazeb důchodového pojištění od 1. 1. 2004 a podle stávajícího vývoje ČSSZ odhaduje, že důchodový systém za celý letošní rok bude spíš vyrovnaný, případně mírně přebytkový, a to i po započtení stanoveného podílu důchodového pojištění na administrativních – provozních výdajích ČSSZ po skončení rozpočtového roku.

Výše uvedené prognózy se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí v režii ministerstva vnitra a ministerstva obrany.

Za vyrovnanost systému sociálního pojištění může mimo jiné fakt, že ČSSZ je ve výběru pojistného velmi úspěšná – v roce 2003 se jí podařilo vybrat 99,35 % předepsaného pojistného a příslušenství k pojistnému a v prvním pololetí roku 2004 dokonce 100,25 procenta. ČSSZ se daří vymáhat pohledávky z předchozích let. Pohledávky na pojistném a příslušenství se za 1. pololetí 2004 snížily o 1,5 mld., na 62,3 mld. Kč a od roku zůstávají 2001 prakticky ve stejné výši (60,7 mld. Kč k 31.12.2001).

Tak vysoký výběr pojistného nemá ani v zemích Evropské unie obdoby. ČSSZ přitom pracuje mimořádně efektivně. Její provozní výdaje činily v loňském roce 4,7 miliardy Kč, což znamená tzv. provozní nákladovost 1,78 % (podíl provozních výdajů na příjmech z pojistného celkem). Podle dostupných informací například srovnatelná slovenská Sociálna poisťovňa (rovněž vybírá pojistné a vyplácí důchodové a nemocenské dávky) má provozní nákladovost 3,2 procenta. V České republice podobná instituce – Všeobecná zdravotní pojišťovna – pak dosahuje provozní nákladovosti 3,3 procenta.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 30. 6. 2004