Schodek důchodového účtu je nižší než v loňském roce

Praha 25. 6. 2004

Česká správa sociálního zabezpečení zásadně nesouhlasí s informacemi, které v pátek 25. 6. 2004 uvedly Lidové noviny v článku Jitky Znamenáčkové „Vládě se nedaří snížit dluh penzí“. Podle ředitele odboru rozpočtu a finančního plánu ČSSZ Přemysla Filipa je text článku zavádějící a nepřesný, vychází totiž z údajů z neuzavřeného účetního měsíce. Z účetní evidence ČSSZ naopak vyplývá, že je schodek důchodového účtu nižší než v loňském roce.

Článek mimo jiné uvádí, že schodek důchodového účtu byl k 23. 6. 2004 cca 1, 8 miliardy korun. Toto číslo není vypovídající mimo jiné proto, že během měsíce jsou příjmy a výdaje důchodového účtu velmi rozkolísané. Zákon totiž - v závislosti na dni výplaty mezd - stanovuje různé termíny, v kterých jsou plátci povinni platit pojistné na sociální zabezpečení.

Údaje k 23. 6. 2004 uvedené v článku nemají vypovídací hodnotu také proto, že se v průběhu měsíce pojistné na sociální zabezpečení platí na jeden příjmový účet. Pojistné na sociální zabezpečení přitom zahrnuje důchodové i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy pro důchodové pojištění se podle stávající legislativy a pokynů ministerstva financí z celkového příjmového účtu převádí na samostatný účet důchodový až po uzavření příslušného účetního měsíce. Z toho vyplývá, že přesné analytické údaje o příjmech a výdajích sociálního pojištění je možné uvádět až za účetně uzavřené období. V tuto chvíli tedy k 31. 5. 2004.

K 31. 5. 2004 bylo ČSSZ na pojistném na důchodové pojištění uhrazeno 93,9 miliard korun. Na dávkách důchodového pojištění přitom ČSSZ ke stejnému datu vyplatila 94 miliard Kč. Z toho vyplývá deficit důchodového účtu k 31. 5. 2004 ve výši cca 100 milionů Kč. Ke stejnému datu loňského roku přitom schodek důchodové účtu dosahoval cca 12 miliard Kč.

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění činily k 31. květnu letošního roku 14,3 mld. Kč a výdaje na nemocenské a ostatní sociální dávky 14,1 mld. Kč. Z toho vyplývá převýběr na nemocenském pojištění téměř 200 milionů Kč. Ve srovnatelném období roku 2003 byl schodek na nemocenském pojištění 3,7 mld. Kč. Blíže přiložená Tabulka.

V letošním roce jsou tedy podle účetní evidence ČSSZ zatím systémy důchodového a nemocenského pojištění v podstatě vyrovnané, na rozdíl od stejného období roku předchozího.

Zatímco vyplácené dávky důchodového pojištění bývají v průběhu roku každý měsíc téměř stejně vysoké, u výběru pojistného je situace rozdílná. Z vývoje posledních let vyplývá, že v prvním pololetí se na pojistném vybírá méně peněz než v pololetí druhém. V prvním pololetí je v jednotlivých měsících výběr pojistného měsíčně pod 1/12 ročního výběru (s výjimkou ledna), v červnu naopak výběr pojistného roste nad 1/12 z ročního výběru. Tento trend se v podstatě udržuje do listopadu. Nejvyšších hodnot dosahuje výběr pojistného pravidelně v prosinci, kdy bývá vybráno více jak 10 % ročního výběru.

V roce 2003 byl deficit důchodového pojištění cca 17,5 mld. Z prognóz ČSSZ vyplývá, že v letošním roce by měl být důchodový systém spíše přebytkový (s ohledem na dříve uvedený růst výběru pojistného od června).

Za vyrovnanost systému sociálního pojištění může mimo jiné fakt, že je ČSSZ ve výběru pojistného velmi úspěšná – v roce 2003 se podařilo vybrat 99 % předepsaného pojistného a příslušenství k pojistnému a v prvních měsících roku 2004 se tento trend udržuje. Tak vysoký výběr pojistného nemá v zemích Evropské unie obdoby.