Stanovisko ČSSZ k reportáži v pořadu TV Nova „Na vlastní oči“

Praha 28. 5. 2004

V úterý 25. května 2004 odvysílala televize Nova reportáž „Úředně nevhodná smrt“ k odškodnění paní Marie Šimsové. Ta žádala podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských táborů, o částku 120 000 Kč z důvodu, že její manžel padl v národním boji za osvobození.

Za Českou správu sociálního zabezpečení se panu redaktorovi Stanislavu Motlovi vyjádřila tisková mluvčí ČSSZ Štěpánka Mikešová. Sdělila důvody, které od ČSSZ už dříve obdržela paní Šimsová, proč ČSSZ nemůže 120 000 Kč odškodnění vyplatit. ČSSZ musí respektovat platný zákon 261/2001 Sb., podle kterého jednorázovou peněžní částku vyplácí. Zákon účastníky národního boje za osvobození necharakterizuje přímo, ale odkazem na zákon č. 255/1946 Sb. Podle něj doba strávená ve vlastnosti účastníka národního boje za osvobození končí dnem ukončení příslušné činnosti, nejpozději však dnem 5. 5. 1945, u účastníků květnového povstání pak 9. 5. 1945. Manžel paní Šimsové padl 14. 5. 1945. Proto nelze 120 000 Kč vyplatit.

ČSSZ přitom nezpochybňuje, že manžel paní Šimsové zemřel jako účastník národního boje za osvobození a tuto informaci dala i televizi Nova. Stejně jako tomuto médiu sdělila fakt, že se musí pohybovat v intencích platných právních předpisů a výjimky udělovat nemůže. Navíc zákon 261/2001 Sb., neobsahuje možnost odstranění tvrdosti, podle které by tuto věc bylo možné vyřešit.

Přes poskytnuté informace reportáž televize Nova obsahovala zavádějící, místy až nepravdivé a účelově sestřihané informace, zpochybňující práci zaměstnanců ČSSZ. Proti nim se ČSSZ ohrazuje:

Redaktor Stanislav Motl v reportáži tvrdí (citace) : „…Otec inženýra Miroslava Šimsy a jeho tři druhové měli smůlu. Nejenže padli v boji ustupujícími nacisty, ale padli až po 9. 5. 1945, což pro české úředníky znamená, že se tak stalo až po skončení války, tudíž tu už podle jejich logiky žádní nacisté být nemohli, natož aby někoho zabíjeli…“

Stanovisko ČSSZ: Není pravda, že ČSSZ neuznává, že se jednalo o položení života za národní boj za osvobození. ČSSZ peníze nemůže vyplatit proto, že jí to nedovoluje zákon.

Redaktor Stanislav Motl v reportáži tvrdí (citace) : „… vzpomínky však úředníky nezajímaly, pouze se několikařádkovým dopisem zeptali starosty, zda v obci existuje nějaký pomník padlým, jestli je na něm jméno Josefa Šimsy a kdy že to přesně padl, pak opět rozhodli…“

Stanovisko ČSSZ: Není pravda, že ČSSZ neprošetřovala celou záležitost – potřebné podklady příslušní pracovníci správy zajistili, měli k dispozici například:

  • informace a žádost od paní Marie Šimsové
  • potvrzení MNV ve Zboníně, že Josef Šimsa padl ve zdejší obci 14. 5. 1945
  • sdělení Obecního úřadu ve Varvažově, že v obci došlo k uctění památky Josefa Šimsy a dalších padlých odbojářů
  • fotografie pořízené při odhalování památníku aj.

K případu se v reportáži vyjadřuje také advokát JUDr. Michal Pacovský. Mimo jiné říká (citace): „Úředník tráví spoustu času tím, že hledá paragraf, na jehož základě by to zamítl. On použil § z toho zákona 255 z roku 1946, který se týká něčeho úplně jiného. Ten zákon obecně se týká požitků, které měli získat účastníci domácího nebo zahraničního odboje. Ale zároveň ten zákon říká, že účastníkem odboje byli i partyzáni. Kdo je partyzánem to definoval jiný zákon.“

Stanovisko ČSSZ: Zákon č. 34/1946 říká, že partyzánem je občan, který zákonem přesně specifikovanou činnost vykonával před 10. květnem 1945. Posouzení podle normy, na kterou se Dr. Pacovský odvolává, by tedy na rozhodnutí ČSSZ nemohlo nic změnit.

Je třeba zdůraznit, že zákon 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských táborů, ČSSZ nepřipravovala a připomínky, které k němu už dříve měla, nevzali zákonodárci na vědomí a do normy nezapracovali.

ČSSZ proto v souladu s platnou legislativou žádá televizi Nova o nápravu. Její provozovatel (CET 21 spol.
s. r.o. se sídlem Praha 1, V jámě 12, IČ 45800456) výše uvedenou porušil své povinnosti:

  1. poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,
  2. zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména aby nebyly v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňovány názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Tyto povinnosti provozovateli vysílání vyplývají z § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen ZRTV). Pokud nedojde k nápravě, obrátí se ČSSZ na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.