Kdy se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší

Praha 7. května 2004

Samostatná výdělečná činnost (SVČ) se od začátku letošního roku rozděluje na samostatnou výdělečnou činnost vedlejší a samostatnou výdělečnou činnost hlavní.

Důvody, kdy je SVČ považována za vedlejší, stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 7. května 2004 se důvody výkonu SVČ vedlejší rozšířily o dvě kategorie:

  • OSVČ má v kalendářním roce nárok na výplatu částečného invalidního důchodu,
  • OSVČ má v kalendářním roce nárok na rodičovský příspěvek.

Dále se SVČ považuje za SVČ vedlejší v případě, že v kalendářním roce:

  • OSVČ vykonávala zaměstnání a příjem z tohoto zaměstnání činil alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou, která platí k 1. lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast na důchodovém pojištění OSVČ,
  • OSVČ měla nárok na výplatu plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • OSVČ měla nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,
  • OSVČ vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu,
  • OSVČ byla nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 3 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium),
  • OSVČ byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce.

Chce-li být OSVČ z některého z výše uvedených důvodů považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je třeba tento důvod oznámit a doložit místně příslušné OSSZ/PSSZ. Výjimkou je doložení některého z důchodů – není ho třeba dokládat v případě, že ho přiznala Česká správa sociálního zabezpečení.

Zatímco při vykonávání SVČ hlavní je účast a platba záloh na důchodové pojištění povinná vždy, u SVČ vedlejší závisí na výši příjmů. V roce 2004 je povinná v okamžiku, kdy OSVČ v roce 2003 dosáhla příjmů po odpočtu výdajů nejméně 44 400 Kč nebo pokud se OSVČ k účasti na důchodovém pojištění na rok 2004 přihlásí.