Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2004

Praha 8. 1. 2004

1. ledna 2004 vstoupily v platnost zákon č. 424/2003 Sb., a zákon č. 425/2003 Sb. Ty zásadně mění zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb.

Doba studia
Doba studia do 31. 12. 1995 je i nadále ode dne ukončení povinné školní docházky do 18. roku věku považována za dobu pojištění a jako taková je i plně započitatelná pro stanovení procentní výše důchodu. Pokud však jde o dobu studia před 1. 1. 1996 po 18. roce věku, je tato doba považována obdobně jako studium po 18. roce věku po 31. 12. 1995 za náhradní dobu pojištění, což znamená, že se pro důchodové nároky započítává maximálně v rozsahu 6 let a pro stanovení procentní výše důchodu se redukuje na 80%.

Předčasný starobní důchod
Přijatá úprava ruší možnost vzniku nároku na dočasně krácený předčasný starobní důchod pro osoby, které byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 180 dní a do dne dovršení důchodového věku jim chyběly maximálně 2 roky. Od 1. 1. 2004 mohou získat, za splnění zákonem stanovených podmínek, nárok na tento dočasně krácený důchod pouze osoby plně nebo částečně invalidní. Ostatní mohou požádat o přiznání předčasného starobního důchodu až 3 roky před dovršením důchodového věku, avšak tento důchod je již krácen trvale a jeho výše se po dovršení důchodového věku neupravuje .

Důchodový věk
Prodlužování důchodového věku (u mužů o dva, u žen o čtyři měsíce) bude pokračovat i po roce 2006 až do roku 2012. Po roce 2012 bude důchodový věk u mužů 63 let a u žen podle počtu vychovaných dětí 59 – 63 let .

Pracující důchodci
Ruší se omezení souběhu starobního důchodu a výdělku během prvních dvou let, které spočívalo v tom, že příjem z výdělečné činnosti nesměl přesáhnout dvojnásobek životního minima. Nadále si mohou starobní důchodci přivydělat v období po přiznání důchodu neomezenou částku. Další podmínka pro výplatu starobního důchodu - sjednání pracovního poměru na dobu určitou - se mění tak, že doba určitá nesmí přesáhnout 1 rok. U ostatních pracovních vztahů a u výkonu samostatné výdělečné činnosti žádné podmínky pro výplatu důchodu po dosažení důchodového věku stanoveny nejsou. Poživatelé předčasného starobního důchodu nemohou být až do dovršení důchodového věku i nadále výdělečně činní vůbec (s výjimkou činnosti, která nezaloží účast na důchodovém pojištění).

Vedení evidence o pojištěncích
Mění se způsob vedení evidence pojištěnců. Organizace musí ústředí ČSSZ předávat informace o dobách pojištění svých zaměstnanců nově každý rok, využívají k tomu tzv. roční evidenční listy důchodového pojištění. Stejnopis evidenčního listu přitom od organizací musí dostat i pojištěnci. Díky tomu budou mít lidé průběžný přehled o odpracovaných dobách i o výši dosaženého vyměřovacího základu, který ovlivňuje budoucí důchodové nároky.