Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2004

Praha 7.1. 2004

Zákon 421/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.32/1975 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů. Publikováno ve Sbírce zákonů, částka 139.

Cílem změn je snížit výdaje na nemocenské pojištění a omezit zneužívání tohoto systému.

Rozhodné období
Prodlužuje se rozhodné období pro zjišťování vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění z dosavadního kalendářního čtvrtletí na 12 kalendářních měsíců. Toto opatření umožní spravedlivěji posoudit zúčtované příjmy náležející za delší období. Změna se týká všech dávek nemocenského pojištění.

Jestliže nárok na dávku vznikl v měsíci, v němž zaměstnanec vstoupil do zaměstnání, je rozhodným obdobím tento měsíc. V případě, že se v rozhodném období 12 měsíců nevyskytnou skutečnosti potřebné pro výpočet dávek nemocenského pojištění, prodlužuje se toto období vždy o tři měsíce, než budou nezbytné skutečnosti splněny.

Denní vyměřovací základ
Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny se snižuje během prvních 14 dnů u částky do 480 Kč ze 100 % na 90 %. Bude-li pracovní neschopnost nebo potřeba ošetřování člena rodiny trvat déle než 14 kalendářních dnů, musí být vypočten nový vyměřovací základ.

Příklad: bude-li v roce 2004 trvat pracovní neschopnost 20 kalendářních dnů a neredukovaný denní vyměřovací základ činí 400 Kč, bude denní vyměřovací základ v prvních 14 kalendářních dnech 360 Kč a od 15. dne pracovní neschopnosti 400 Kč.

Procentní sazba
Za první tři dny pracovní neschopnosti se snižuje sazba z 50 % na 25 %. Nově sazba platí i pro stanovení výše nemocenského při karanténě. Pro podporu při ošetřování člena rodiny a pro peněžitou pomoc v mateřství nadále platí sazba 69 % od prvního dne nároku na tuto dávku.

Redukční hranice
Prodlužuje se doba, po kterou nebudou zvyšovány redukční hranice denního vyměřovacího základu používané při výpočtu dávek nemocenského pojištění. Až do konce roku 2005 budou tyto hranice ve výši 480 Kč a 690 Kč.