Osoby samostatně výdělečně činné a důchodové pojištění od 1. ledna 2004

Praha 6.1. 2004

Zákon č. 425/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Publikováno ve Sbírce zákonů, částka 139.

Výše uvedený zákon je účinný od 1. ledna 2004. Podle něj se samostatně výdělečná činnost nově rozděluje na SVČ hlavní a vedlejší a mění se podmínky účasti na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Účast na důchodovém pojištění
OSVČ, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní, mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. To znamená i v případě, že budou „ve ztrátě“.

U vedlejší činnosti je i nadále účast na důchodovém pojištění a povinnost platit zálohy závislá na výši dosažených příjmů (po odpočtu výdajů). Hranice příjmů, tzv. rozhodná částka, nově činí 2,4 násobek všeobecného vyměřovacího základu roku 2002 (15 711 Kč) a přepočítávacího koeficientu roku 2002 (1,0717) – tedy 40 410 Kč. Tato částka platí v případě, že OSVČ vykonává vedlejší činnost po celý rok 2004. Pokud OSVČ této částky příjmů - po odpočtu výdajů - nedosáhne, přihlášení k účasti na důchodovém pojištění je dobrovolné. Vykonává-li OSVČ v kalendářním měsíci hlavní i vedlejší činnost, je v tomto měsíci považována za OSVČ hlavní
OSVČ, jejichž činnost má doplňkový charakter - např. důchodci, studenti apod., nebudou platit z malých příjmů pojistné.

Nově se za OSVČ považuje mandatář, který vykonává činnost na základě mandátní smlouvy uzavřené od 1.1.2004.

Placení záloh na pojistné
Do dne podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2003 se povinnost platit zálohy na pojistné stanoví podle předpisů k 31.12. 2003. Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u OSVČ zůstávají až do výše uvedeného data 548 Kč, u pojistného na nemocenské pojištění, které je u OSVČ dobrovolné, jsou alespoň 82 Kč.

Po podání přehledu za rok 2003 bude muset OSVČ, vykonávající hlavní činnost, platit v roce 2004 minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění 997 Kč. Minimální záloha na pojistné na nemocenské pojištění, bude-li ho OSVČ v roce 2004 účastna, bude 149 Kč.

OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude po podání přehledu za rok 2003, splní-li výše uvedené podmínky, muset v roce 2004 platit minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 499 Kč. Minimální záloha na pojistného na nemocenské pojištění, bude-li ho OSVČ v roce 2004 účastna, bude 75 Kč.

Vyměřovací základ OSVČ
Při stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného za rok 2003 se postupuje podle předpisů účinných k 31.12. 2003.

V roce 2004 bude činit vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení 40 % rozdílu mezi dosaženými příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a vykázanými výdaji.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní činnost bude v roce 2004 součinem kalendářních měsíců výkonu hlavní činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 3 368 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude v roce 2004 součinem kalendářních měsíců výkonu vedlejší činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 1 684 Kč.