Vláda schválila pořízení nového aplikačního softwaru pro ČSSZ

Praha 26.11.2003

V rámci reformy veřejných financí nyní prochází legislativním procesem série zákonů, které se týkají sociálního pojištění. Jde o zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud budou tyto zákony schváleny, měly by nabýt účinnosti k 1. lednu 2004. Pro Českou správu sociálního zabezpečení to znamená efektivně zajistit všechny činnosti podle nových právních úprav. Potřebuje proto pořídit vhodné aplikační softwarové vybavení.

Krátká legisvakance (doba mezi vyhlášením zákona ve Sbírce zákonů a jeho účinností) přitom neumožňuje České správě sociálního zabezpečení pořídit ho podle ustanovení § 4 a násl. zákona č. 199/1994 Sb, zákona o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako nadřízený orgán ČSSZ proto vládu požádalo o schválení veřejné zakázky podle § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., tj. písemnou výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku. Předmětem zakázky bude právě dodávka aplikačního softwarového vybavení pro ČSSZ na realizaci výše zmiňovaných novel zákonů.

Vláda tento materiál ve středu 26. 11. 2003 schválila.

ČSSZ musí pořídit nové aplikační softwarové vybavení zejména proto, že očekávané změny zákonů v oblasti sociálního pojištění:
  1. se promítnou alespoň do dvou oblasti stávající aplikační podpory ČSSZ – bude se muset změnit software na řešení výplaty dávek důchodového a nemocenského pojištění či k výběru pojistného
  2. jsou velmi rozsáhlé – bude třeba vytvořit zcela nový software či výrazně změnit software stávající.
Vzhledem k tomu, že okresní správy sociálního zabezpečení neprovádí výpočty a výplaty nemocenských dávek pouze pro osoby samostatně výdělečně činné, účastné nemocenského pojištění, kterých je cca 300 000, ale také pro zaměstnance malých organizací, kterých více než jeden milion, je nutné, aby aplikační softwarová podpora byla realizována v co nejkratší době. Novela zákona č. 589/1992 Sb. totiž mimo jiné počítá s úplnou změnou hodnocení činností u osob samostatně výdělečně činných, objevují se nové kategorie, jinak se stanovuje výše odvodů pojistného či vyměřovací základy, aj

Celkové náklady na pořízení aplikačního softwarového vybavení pro Českou správu sociálního zabezpečení nepřesáhnou 40 miliónů korun. ČSSZ nepožaduje navíc nové prostředky, výdaje by měly jít z rezervy ČSSZ na rok 2003 a nebudou mít tedy vliv na další výdaje státního rozpočtu ani v roce 2003 ani v roce 2004.