Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku

Praha 4. 11. 2003

Dohoda mezi ČR a Quebekem koordinuje národní systémy sociálního zabezpečení a překonává omezení obsažená v národních právních předpisech smluvních států s cílem vzájemně usnadnit potřebnou migraci osob a především pracovníků a vymezit přesná pravidla pro sociální nároky těchto osob, ať již z titulu dřívějšího, tak zejména budoucího pojištění. Dohoda, která vstoupila v platnost 1.listopadu 2003, vychází ze základních koordinačních principů sociálního zabezpečení, jimiž jsou rovnost nakládání s občany smluvních států, účast na pojištění pouze v jednom státě, sčítání dob pojištění pro přiznání nároků na dávky, a konečně výplata dávek do ciziny.

Dohoda s Quebekem stejně jako smlouva o sociálním zabezpečení, kterou ČR uzavřela s Kanadou, upravuje pouze oblast důchodů. Úprava v česko-quebecké dohodě je založena na obvyklé zásadě, že pro nárok na důchod budou vzaty v úvahu i doby pojištění získané ve druhém státě v případě, není-li vlastní doba pojištění dostačující. Osoba pak může pobírat důchod z české i quebecké strany, avšak vždy jen v poměrné výši odpovídající době pojištění v tom kterém systému. Důchody přitom budou poskytovány i se zřetelem ke dřívějším dobám pojištění. Nejde o žádné zpětné platby, ale pouze o to, že pro přiznání nároku na důchod podle dohody a pro vyplácení tohoto důchodu po jejím vstupu v platnost budou zhodnoceny i doby pojištění získané před sjednáním dohody.

Věk pro odchod do důchodu v Quebeku (pomineme-li možnosti předčasných odchodů při současné redukci dávek) je 65 let. Při dosažení uvedené věkové hranice a splnění 15 roků pojištění v ČR vznikne - bez ohledu na jakoukoli smluvní úpravu - nárok na český starobní důchod a na jeho výplatu do Quebeku podle českých právních předpisů. Dohoda s Quebekem založí v zásadě české důchodové nároky těm osobám, jejichž doba pojištění v ČR dosáhla alespoň jednoho roku, ale je kratší než 15 let, a nevznikne jim proto nárok na důchod na základě samotných českých zákonů. Quebecká strana bude zohledňovat české doby pojištění a případně vyplácet své důchody do ČR bez jakýchkoli omezení.

Quebek v rámci Kanady představuje i při úpravě sociálního zabezpečení určitou zvláštnost. Podle kanadské ústavy mohou totiž jednotlivé provincie nepřevzít federální důchodový program v případě, mají-li vybudován srovnatelný vlastní. V tomto směru využil Quebek svého ústavního práva a vytvořil Quebecký důchodový program, který se používá v této provincii namísto Kanadského důchodového programu. Sjednáním Smlouvy s Kanadou platné od 1. ledna 2003 došlo sice k propojení českého důchodového systému s kanadským programem, nikoli však s quebeckým. K vytvoření vztahu mezi i českým a quebeckým systémem bylo proto třeba samostatné dohody.

(zdroj: MPSV)