Odstranění tvrdosti zákona pro některé horníky

Praha 29. 10. 2003

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach rozhodl v rámci zákonného zmocnění, že žádosti o odstranění tvrdosti, které se vyskytly při provádění zákona č.188/2001 Sb., bude vyřizovat Česká správa sociálního zabezpečení.

Okruh osob, kterých se mimořádné opatření týká, se tímto rozhodnutím nemění. Jedná se o občany, kteří splnili podmínky pro přiznání starobního důchodu v 50 letech věku podle nařízení vlády č.557/1990 Sb., tedy dosáhli nebo překročili nejvyšší přípustnou expozici a odešli z podzemí do konce roku 1992, a kromě toho mají přiznán tento důchod od data po 31.12.1995.

Žádosti je možné zasílat na adresu:
Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný předtištěný formulář, stačí běžný dopis, ze kterého musí být patrné, že se jedná o žádost o odstranění tvrdosti zákona. Žadatel musí uvést rodné číslo, jméno, příjmení a svou adresu.

Žádosti, které dojdou na Ministerstvo práce a sociálních věcí budou ČSSZ předány.

Rozdíly v hornických důchodech se začaly projevovat po 1.1.1996, kdy byl zaveden nový sytém výpočtu důchodů a jejich valorizace. Tehdy došlo ke kombinaci dvou principů obsa?ených v zákoně o důchodovém poji?tění:

Tím prvním je systém dvojího výpočtu starobního důchodu (podle starých a nových předpisů) s tím, že dotyčnému byl přiznán důchod vyšší. Druhým principem jsou pravidla valorizace. Pravidelné zvyšování se týkalo vždy jen těch důchodů, které byly vypláceny ke dni účinnosti valorizace a důchodů přiznaných v roce, ve kterém dané valorizační nařízení nabylo účinnosti.

Problém určité skupiny havířů měl řešit zákon č.188/2001 Sb. Ten se vztahoval pouze na horníky, kteří splnili podmínky pro nárok na starobní důchod v 50 letech a důchod měli přiznán po 31.12.1995. Jeho výpočet podle dřívějších předpisů byl výhodnější, ale jeho výše byla podle těchto předpisů omezena. Takto vymezený okruh důchodů byl upraven tak, že se k nim přiznala valorizační zvýšení, jako by byly tyto důchody přiznány k 31.12.1995, bez ohledu na to, od kdy skutečně přiznány byly.

(zdroj: MPSV)