Vyjádření České správy sociálního zabezpečení k neobjektivnímu a matoucímu zpravodajství TV Nova

Televize NOVA ve dnech 16. a 17. června 2003 opakovaně v hlavní zpravodajské relaci uvedla nepravdivé informace o tom, že ČSSZ podala žalobu na ochranu dobré pověsti na jednotlivé osoby – daňové poplatníky. Tuto nepravdu televize NOVA uvedla přesto, že byla elektronickou poštou již 16. června 2003 v 17:18 hodin informována o pravém stavu věci. O tom, že ČSSZ podala žalobu na ochranu dobré pověsti proti výboru „Oni byli první" – občanské sdružení, tedy nikoli proti fyzické osobě, natož proti daňovému poplatníkovi.

Televize NOVA evidentně s vědomím šíření nepravdy (paní redaktorka Lucie Alexová v reportáži dne 17. června 2003 ukazovala divákům žalobu a také přiznala existenci uvedeného e-mailu a zcela účelově však z něj citovala jen část) v této reportáži zmátla a uvedla v omyl i některé z členů vlády České republiky. Ti pak na základě toho formulovali stanoviska, která neodpovídají pravému stavu věci.

Vedení ČSSZ se rozhodlo domáhat se v souladu s právním řádem České republiky ochrany dobré pověsti po té, co neuspělo u výboru „Oni byli první“ se smírem – výzvou k nápravě ze dne 28. února 2003. V něm ČSSZ požadovala, aby výbor „Oni byli první“ se České republice – České správě sociálního zabezpečení omluvil za to, že v protestu výboru „Oni byli první“ ze dne 8. prosince 2002 uvedl nepravdivá tvrzení, zejména co do nepřátelského či nekorektního postupu ČSSZ, vedení řízení ke zmaření účinnosti zákona a k zabránění dosažení cíle zákona a jednání vedoucí k znevažování a politické perzekuci žadatelů. ČSSZ byla rovněž nepravdivě obviňována z vytváření nedůstojné a demokratickým silám otevřeně nepřátelské situace a z jednání v zájmu komunistické revanše!

Vedení ČSSZ je totiž toho názoru, že i úředník, a to nejen úředník ČSSZ, je plnohodnotným občanem ČR, který na jedné straně má řadu povinností, které při své práci musí plnit, ale na straně druhé má také právo na ochranu před hrubě urážlivými výroky a nepravdivými tvrzeními. Tvrzení Výboru „Oni byli první“ jsou nejen nepravdivá, ale také pomlouvačná a dotýkající se cti zaměstnance ČSSZ. Současně tato tvrzení nade vší pochybnost negativně ovlivňují vztah veřejnosti k ČSSZ a podstatným způsobem, při citlivosti a společenském významu této problematiky, snižují důvěryhodnost ČSSZ jako orgánu státní správy u veřejnosti.

Vedení ČSSZ uznává zcela právo každého občana kritizovat úředníky, pokud se domnívá, že ti při své práci pochybili. Měl by se však přitom vyvarovat hrubě urážlivých výroků a nepravdivých tvrzení. Pokud k tomu dojde a ten, kdo takové výroky pronáší, neuzná, že pochybil, pak o tom, kdo má pravdu může v demokratické společnosti rozhodnout pouze nezávislý soud.

Přitom nelze přehlédnout, že ČSSZ díky vysoce kvalifikované a obětavé práci svých zaměstnanců i za nepříliš příznivých podmínek, které jsou jí pro její činnost prozatím vytvářeny, pečuje mimořádně kvalitně o věci více než 2,5 miliónu důchodců (98 % důchodců ČR) a v oblasti nemocenského pojištění prakticky o věci celé dospělé populace ČR. Navíc přispívá do státního rozpočtu téměř 40 % jeho příjmů díky zatím stále neobvykle vysoké úspěšnosti výběru pojistného (v letech 2001 i 2002 nad 100 % předepsaného pojistného).

Vlastní činnost ČSSZ při odškodňování podle zákona č. 172/2002Sb. byla již několikrát prošetřována bez negativních závěrů. Snad nejobjektivnější obrázek podává závěr šetření zástupkyně veřejného ochránce práv ze dne 12. června 2003, která neshledala v postupu ČSSZ pochybení.


ČSSZ, odd. externí komunikace