Účast na důchodovém pojištění studujících osob

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) na základě častých dotazů klientů – studentů středních a vysokých škol, kteří se zajímají o podmínky účasti na důchodovém pojištění při studiu, poskytuje tuto obecnou informaci – podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který rozlišuje pojištění povinné (§ 5) a pojištění dobrovolné (§ 6 cit. zákona).

Osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo na vysoké škole v České republice, jsou podle § 5 odst. 1 písm. m) zák. č. 155/1995 Sb., účastny povinného důchodového pojištění po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Toto omezení se vztahuje na dobu studia po 31. 12. 1995. Účast na důchodovém pojištění studentů končí uplynutím doby prvních šesti let studia počítaných nejdříve od 1. 1. 1996 (pokud student dosáhl 18 let nejpozději k tomuto datu) anebo počítaných ode dne, kdy student dosáhne 18 let po 1. 1. 1996. Nemusí se přitom jednat o studium nepřetržité, doby studia se sčítají, dokud nepokryjí celých prvních šest let. Tato účast na povinném důchodovém pojištění studenta je bezplatná.

Za studium na středních a vysokých školách v České republice se podle § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je postaveno naroveň studia na středních a vysokých školách v České republice.

Zákon č. 155/1995 Sb., nestanoví povinnost být po uplynutí šesti let trvajícího studia dále účasten důchodového pojištění. Doba neúčasti na pojištění se však pochopitelně nezohledňuje pro účely v budoucnu přiznávaných dávek důchodového pojištění. Pokud studující občan chce být i při dalším studiu trvajícím déle než šest roků účasten důchodového pojištění, má možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) cit. zákona. Přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění nelze podat a pojistné zaplatit po dni podání žádosti o přiznání důchodu (§ 16 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb.).

Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro stanovení výše pojistného je částka, kterou si určí, nejméně však měsíčně neomezená částka pro výpočet důchodu platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém pojistné na důchodové pojištění platí (§ 5b zák. č. 589/1992 Sb.). Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 26 % (§ 7 cit. zákona). Pro rok 2003 je neomezená částka pro výpočet důchodu stanovena nařízením vlády č. 439/2002 Sb. na částku 7400 Kč, což je také částka minimálního vyměřovacího základu pro dobrovolné důchodové pojištění. Pojistné z uvedeného vyměřovacího základu činí v roce 2003 měsíčně 1924 Kč.

Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro stanovení pojistného je částka, kterou si určí,nejméně však od 1. ledna 2004 měsíčně částka, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění, platná k 1. lednu kalendářního roku,ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí (§ 5b zák. čís. 589/1992 Sb., ve znění zák. čís.425/2003 Sb.). Sazba pojistného z vyměřovacího základu osob dobrovolně účastných důchodového pojištění činí 28%. Nejnižší pojistné tedy činí 28% z částky 7.500 Kč, tj. 2.100 Kč.

Přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podává občan u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) podle místa svého trvalého pobytu a pojistné odvádí na její účet. Odborně vyškolení pracovníci těchto správ poskytnou zájemcům další podrobnější informace.