Kauza Černá v Občanském judu TV Nova

V Praze 25. dubna 2003

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) oznamuje, že odvysílání reportáže o kauze paní Aleny Černé v pořadu Občanské judo NOVA TV, dne 23. dubna 2003, se nezakládá na pravdě.

ČSSZ sděluje, že v případě paní Aleny Černé učinila tato následující opatření k dohledání jejích podkladů pro výpočet důchodu:

Dne 20. 3. 2003 byla do ČSSZ doručena žádost o důchod podle §31 zák. č. 155/1995 Sb. s požadavkem na jeho přiznání od 17. 3. 2003.

Po zpracování AVÍZA a vytvoření potřebných produktů byla postoupena k dalšímu řízení, kde byla zjištěna v důchodovém spise absence některých dob pojištění a výdělků (roky 1966, 1975 – 1977, 1979 – 1980, 1993, 1997).

Bylo proto okamžitě zahájeno šetření těchto chybějících údajů u zaměstnavatelů dle adres uvedených žadatelkou v žádosti o starobní důchod a po zjištění, že splňuje nárok na starobní důchod, jí byla poskytnuta záloha na dobu od III. do V. / 2003.

Odpovědi zaměstnavatelů byly postupně v měsíci dubnu 2003 zasílány ČSSZ a vloženy do důchodového spisu žadatelky.

Kromě dokladu o studiu v době od 1. 1. 1979 do 30. 6. 1980 a rekonstrukce evidenčního listu na dobu od 1. 6. 1993 do 31. 12. 1993, kdy nám nebylo možno vyhovět, bylo na ostatní šetření reagováno ve prospěch žadatelky.

ČSSZ konala ve prospěch pí Aleny Černé ihned po obdržení její žádosti o předčasný starobní důchod, ať už zahájením potřebných šetření, kterými ji nezatěžovala, nebo poskytnutím zálohy na důchod a činila tak ještě předtím, než žadatelka projevila veřejně svoji nespokojenost, vyvolanou předchozími roky, kdy se zajímala o chybějící doby svého pojištění po obdržení výpisu dob z evidence ČSSZ.

Předstihový osobní list důchodového pojištění z evidence ČSSZ se vyhotovuje 2 roky před vznikem nároku na starobní důchod, a to z podnětu zaměstnavatelské organizace a vypracovaný osobní list je pak odeslán na adresu pojištěnce. Je třeba zdůraznit, že u předstihového řízení i při vyhotovování výpisu dob pojištění na žádost občanů se jedná o osobní list informativní. Ten slouží občanovi jako podklad pro zjištění chybějících dob v evidenci ČSSZ. K jejich doplnění pak dochází při uplatnění nároku na důchod, kdy jsou zároveň zaměstnavatelem předloženy evidenční listy za doby poslední pracovní činnosti žadatele. V rámci řízení o důchod jsou pak předkládány doklady o dobách učení, studií, péče o děti, potvrzení uchazeče o zaměstnání apod.

Speciálně proškolení odborní pracovníci ČSSZ postupují, jak v případě paní Aleny Černé, tak v mnoha dalších případech, s maximální zodpovědností a vstřícností vyhovět oprávněným požadavkům klientů .Faktem však zůstává, že autorka výše uvedené reportáže neakceptovala skutečnost – posun vyřízení záležitosti paní Aleny Černé pracovníky OSSZ Plzeň–město, přestože byla s touto informací předem seznámena. Výstupní informace TV NOVA dne 23. dubna 2003 byly proto podány zkresleně a neúplně.

ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí v rámci státní správy ČR, která spravuje věci více jak sedmi milionů pojištěnců a z toho 2,5 milionu důchodců. ČSSZ vyplácí více než 3 190 000 důchodů a vyplácí dávky nemocenského pojištění téměř všem občanům ČR. Výběrem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČSSZ přispívá do státního rozpočtu cca 41 procenty.

ČSSZ vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení. Vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění. ČSSZ vydává odborný časopis Národní pojištění.

Informace k evidenčním listům důchodového pojištění ČSSZ byly zahrnuty v tiskové zprávě ČSSZ ze dne 23. dubna 2003, která byla poskytnuta médiím a je rovněž k dispozici na našich webových stránkách.

Více informaví naleznete zde.