Evidenční listy důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) uchovává ve své evidenci veškeré podklady o dobách zaměstnání jednotlivých osob. Zaměstnavatelé jsou podle § 38 a 39 zák. č. 582/1991 Sb., povinni vést evidenci o pojištěncích a tuto podkladovou evidenci ČSSZ poskytovat. Pokud některé údaje v evidenci chybí, zaměstnavatel zřejmě nepostupoval v souladu s platnou zákonnou úpravou.

Povinnost založení a vedení evidenčního listu důchodového pojištění
Povinností každé organizace je založit evidenční list ihned při vzniku účasti zaměstnance na pojištění a vést jej po celou dobu, pokud výdělečná činnost trvá. Po skončení výdělečné činnosti je organizace povinna tento evidenční list odeslat do osmi dnů po konečném vyúčtování výdělků příslušné správě sociálního zabezpečení, která jej postoupí po ověření vykázaných údajů ČSSZ v Praze. Stává se, že evidenční listy nejsou v evidenci ČSSZ. Důvodů, proč tomu tak není, může být několik:

 • organizace nesplnila svou povinnost a neodeslala evidenční list s údaji o dobách pojištění a dosaženém vyměřovacím základu,
 • pracovněprávní vztah dosud trvá,
 • evidenční listy se mohou ještě nacházet na příslušné OSSZ /PSSZ/, jejímž prostřednictvím jsou do ČSSZ postupovány,
 • evidenční listy již byly doručeny do ČSSZ, ale dosud nebyly zpracovány tak, aby mohly být identifikovány podle rodného čísla.

Předstihové řízení
Předstihové řízení slouží k tomu, aby si pojištěnec před podáním žádosti o dávku důchodového pojištění ověřil, zda evidence ČSSZ je úplná a případně si opatřil doklady o době pojištění, která v evidenci ČSSZ chybí a přiložil je k žádosti o důchod. Proti obsahu předstihového listu nemůže občan podat opravný prostředek. Opravný prostředek (žalobní návrh) lze podat pouze proti rozhodnutí o dávce důchodového pojištění. O žalobě podané proti rozhodnutí ČSSZ rozhodují krajské soudy, v Praze soud Městský.

OSSZ /PSSZ/ může být pojištěncům nápomocna především při zjišťování adres archivů již zaniklých organizací, dále při rekonstrukci evidenčních listů důchodového pojištění v případech, kdy organizace, u níž pojištěnec pracoval, již zanikla a její archiv nelze zjistit, přičemž pojištěnec sám vlastní doklady prokazující výkon výdělečné činnosti v organizaci.

K dokladům prokazujícím výdělečnou činnost patří:

 • pracovní smlouva,
 • platový výměr,
 • dohoda o ukončení výdělečné činnosti,
 • zápočtový list,
 • občanský průkaz starého typu, je-li v něm vyznačeno razítko organizace s přesným uvedením doby trvání výdělečné činnosti od…do…,
 • původní legitimace ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků v jednotlivých měsících,
 • výplatní pásky,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň,
 • přehled o příjmech poživatele částečného invalidního důchodu apod.

V případě zaměstnání u malé organizace (do 25 zaměstnanců) po roce1989 jsou údaje o dobách zaměstnání (pojištění) zaměstnanců malých organizací evidovány též na místně příslušné OSSZ /PSSZ/. Pokud jde o zaniklou organizaci se sídlem v Praze, je vhodné se obrátit se žádostí na prověření evidence též na Archiv hl. m. Prahy, Archivní 6, Praha 4-Chodovec.

Zjistí-li pojištěnec z předstihového listu, že mu některé doby pojištění v evidenci ČSSZ chybí, je vhodné obrátit se na místně příslušnou OSSZ /PSSZ/, kde mu bude poskytnuta odborná pomoc při obstarávání chybějících dokladů, příp. v souladu s ust. § 6 odst. 4 písm. u) zák. č. 582/1991 Sb., bude na základě dostupných podkladových materiálů rekonstruován za již neexistující organizaci i příslušný evidenční list důchodového pojištění.

Povinností občana není uchovávat si sám doklady o svých zaměstnáních, ale pokud dojde k situaci, že jeho zaměstnavatel do centrální evidence ČSSZ příslušný evidenční list důchodového pojištění neodeslal, je samozřejmě občan, který si doklady uchovával, zvýhodněn.

Evidenční listy se archivují a dále za využití výpočetní techniky opticky snímají. V současné době je v konečné fázi příprav i legislativní rámec (příslušný zákon by měl být přijat od 1. 1. 2004) na vybudování systému individuálních kont všech pojištěnců.

Projekt skenování papírových dokumentů nárokových podkladů občanů zahájila ČSSZ již v průběhu roku 2001. Skenují se především evidenční listy, které jsou organizacemi při ukončení pracovního poměru postupovány do ČSSZ a tyto se převádějí do datových vět. Pro zaručení absolutní korektnosti dat musí být průběžně prováděna příslušná kontrola snímaných údajů. V letošním roce je uvažováno zahájit skenování evidenčních listů, které jsou v současné době uloženy v organizacích. Celkově se počet těchto dokumentů odhaduje na více než deset milionů. Poté bude následovat přechod na automatizovaný jednoroční systém předávání dat z organizací do ČSSZ.

V blízké budoucnosti, především v závislosti na možnostech státního rozpočtu a rychlosti realizace potřebných legislativních změn, bude ČSSZ schopna pro každého klienta kdykoliv vyhotovit informativní list s výčtem rozhodných údajů pro stanovení výše důchodu.