Ojedinělý projekt digitalizace ČSSZ získal ocenění v USA

Největší projekt s nasazením softwarového produktu TELEform, který byl realizován v roce 2002 v Evropě – digitalizace ČSSZ, získal významné ocenění na prestižní konferenci Connection 2003, pořádané v únoru 2003 v USA.

Velký zájem o výsledky projektu, jedinečně realizovaného pro potřeby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), potvrdil Ing. Vladimír Fanta, vrchní ředitel úseku projektové a aplikační podpory ČSSZ, který se osobně konference zúčastnil. Inženýr Fanta zdůraznil: „Vlastnímu nasazení uvedeného produktu TELEform předcházela důkladná příprava také na straně ČSSZ, podporovaná nejvyšším managementem ČSSZ.“

Projekt se týkal převedení údajů důležitých pro výplatu důchodů z klasické papírové podoby do digitální. Podle nezávislých odborníků je Česká republika třetím státem v Evropě, který má takto zpracované dokumenty.

Ověřovací projekt skenování papírových dokumentů nárokových podkladů občanů rozběhla ČSSZ již v roce 2001. Jde zejména o evidenční listy důchodového pojištění, které zasílají organizace při ukončení pracovního poměru. Nejvíce zpracovaných dokladů pochází z období let padesátých až po současnost, ale výjimkou nebyly doklady z let čtyřicátých či dřívějších. Rozhodně to není zanedbatelný počet. Ke dni ukončení této etapy projektu, tj. k 15. 1. 2002, bylo naskenováno přes 30 milionů stran a nyní je to již více než 33 milionů stran dokumentů.

Výsledkem procesu skenování je digitální obrázek, který ale nelze přímo použít k vytváření tzv. individuálních kont pojištěnců. Proto následovala druhá etapa, jejímž cílem bylo k obrázkům vytvořit datové věty.

Se stávajícími technickými a zejména lidskými zdroji by se však takovéhoto výsledku dosáhlo až za několik let.

Právě z těchto důvodů dostalo přednost technické řešení, jehož rozsah nasazení a dosažená výkonnost zvýrazňují přednosti a správnost volby projektu digitalizace. Ing. Vladimír Fanta dále upřesňuje: „Celé portfolio 30 milionů dokladů bylo rozděleno a zpracováno v 86 subformulářích vytvořených k základním 18 typům formulářů. Byly rozpoznávány obě strany dokumentů.Úspěšnost rozpoznání dokladů činila 99,6 %. Proces probíhal automatizovaně pomocí 27 pracovních stanic. Při stávajícím způsobu zpracování by tato činnost šedesáti lidem trvala čtyři roky. Za 10 měsíců byly vytvořeny pomocí TELEformu datové věty z téměř 17 milionů dokladů (oboustranných), což je celkové množství, protože ke zbývajícím obrázkům není třeba datové věty vytvářet. Tato činnost byla podporována 125 klientskými rozpoznávacími stanicemi, které obsluhovali externí pracovníci v pracovních dnech ve dvou směnách.“

Úspěšné nasazení a zvládnutí moderních technologií představuje pro klienty ČSSZ záruku vyšší spolehlivosti a rychlosti, ale zejména velkou úsporu finančních prostředků.

Tím však nasazení TELEformu v rámci ČSSZ neskončilo. K 31. 12. 2002 byly vytvořeny datové věty. V průběhu roku 2003 se musí zkontrolovat (aprobovat) pro zaručení absolutní korektnosti dat. Ještě v letošním roce by se mohlo začít se zpracováním evidenčních listů uložených u organizací. Celkově se jejich počet odhaduje na více než deset milionů dokumentů. Poté bude následovat přechod na automatizovaný jednoroční systém předávání dat z organizací do ČSSZ.

V blízké budoucnosti, především v závislosti na možnostech státního rozpočtu a rychlosti realizace potřebných legislativních změn, bude ČSSZ schopna pro každého klienta kdykoliv vyhotovit informativní list s výčtem rozhodných údajů pro stanovení výše důchodu.

ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí v rámci státní správy ČR, která spravuje věci více jak sedmi milionů pojičtěnců a z toho 2,5 milionu důchodců. ČSSZ vyplácí více než 3 190 000 důchodů a vyplácí dávky nemocenského pojištění téměř všem občanům ČR. Výběrem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČSSZ přispívá do státního rozpočtu cca 41 procenty.

ČSSZ vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení. Vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

ČSSZ vydává odborný časopis Národní pojištění.